Kungörelse (1961:448) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av vissa europeiska avtal om social trygghet

SFS nr
1961:448
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-07-27

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande
av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal
för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Grekland den 1 juni
1961, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande; samt

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.

Här i riket bosatt medborgare i Grekland skall hava samma skyldighet som
svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr
431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för
tiden före den 1 januari 1962.