Allmän tjänstepliktskungörelse (1961:461)

SFS nr
1961:461
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1961-07-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:238
Upphävd
1995-07-01

1 § Har Kungl. Maj:t meddelat företrädesbestämmelse jämlikt 5 § första
stycket allmänna tjänstepliktslagen eller förordnat om tjänsteplikt
jämlikt 8 eller 9 § samma lag, åligger det arbetsmarknadsstyrelsen
att, i den mån bestämmelsen eller förordnandet ej innehåller
föreskrift därom, med beaktande av föreskrifterna i 2 § i lagen
fastställa den verksamhet eller det slag av företag, vars behov av
arbetskraft skall tillgodoses, ävensom, där det finnes erforderligt,
det antal arbetstagare av olika slag, vilka bestämmelsen eller
förordnandet avser.

Styrelsen skall ock meddela anvisningar till ledning för
länsarbetsnämnds prövning av fråga om undantag från
företrädesbestämmelse eller befrielse från tjänsteplikt.

2 § Länsarbetsnämnd åligger att, så framt arbetsmarknadsstyrelsen icke
förbehållit sig att själv besluta därom, bestämma vilka företag som på
grund av företrädesbestämmelse skola tilldelas arbetskraft.

Uttagning till tjänsteplikt så ock fördelning av tjänstepliktiga på
företag eller arbetsplatser ombesörjes av länsarbetsnämnd, såframt
arbetsmarknadsstyrelsen icke förbehållit sig att själv besluta därom.

Om ej särskilda omständigheter föranleda annat, må uttagning till
tjänsteplikt ske först efter framställning från arbetsgivare eller
sammanslutning av arbetsgivare.

3 § Uttagning till tjänsteplikt sker genom föreläggande för varje
tjänstepliktig enskilt.

Föreläggande av tjänsteförlängning må dock, när så erfordras för att
ändamålet med uttagningen skall uppnås, riktas till icke namngivna
arbetstagare hos viss arbetsgivare eller grupp av arbetsgivare.

4 § I den mån så kan ske utan att ändamålet med uttagningen motverkas,
böra i första hand till tjänsteplikt uttagas personer som frivilligt
anmäla sig. I övrigt bör skälig hänsyn tagas till arbetsgivarens och
den tjänstepliktiges önskemål, tjänstepliktens inverkan på den
tjänstepliktiges inkomster och möjlighet att fullgöra honom åvilande
vårdnadsskyldighet samt olägenheten för den tjänstepliktige av en
förändring av arbetsförhållanden eller bostadsort.

Innan uttagning sker av någon som är inskriven i det allmänna
civilförsvaret, skall vederbörande civilförsvarschef höras.

Uttages till tjänsteplikt någon som kan beräknas komma att tagas i
anspråk för krigsmaktens eller civilförsvarets behov, bör han få sig
tilldelad arbetsuppgift, som kan förenas med verksamheten för
krigsmakten eller civilförsvaret eller som ej försvårar nämnda
ianspråktagande.

5 § Om uttagning till tjänsteplikt skall den tjänstepliktige
ofördröjligen underrättas genom uttagningsbevis, som överlämnas till
honom personligen eller tillställes honom i rekommenderat brev.
Avskrift av beviset skall samtidigt sändas till arbetsgivare hos
vilken tjänsteplikten skall fullgöras samt, om uttagningen avser
allmän tjänsteplikt, även arbetsgivare hos vilken den tjänstepliktige
är anställd vid tiden för uttagningen.

Har uttagning till tjänsteförlängning skett genom sådant
föreläggande som avses i 3 § andra stycket, må underrättelse om
uttagningen lämnas genom anslag på arbetsplatsen eller på annat
lämpligt sätt.

Arbetsmarknadsstyrelsen fastställer formulär till uttagningsbevis
och anslag om uttagning.

6 § Befinner sig riket i krig eller krigsfara och äro med hänsyn till
lägets allvar snabba åtgärder av nöden, må arbetsmarknadsstyrelsen
bemyndiga länsarbetsnämnd att meddela sådana föreskrifter, som det
enligt 1 § första stycket ankommer på styrelsen att utfärda.

7 § Behörig att fullgöra å länsarbetsnämnd ankommande uppgifter är, om
arbetsmarknadsstyrelsen ej annat föreskriver,

a) såvitt gäller föreläggande av tjänsteplikt eller medgivande av
befrielse från tjänsteplikt: länsarbetsnämnden i det län, där den som
avses med åtgärden vistas, och

b) vad gäller övriga åtgärder: länsarbetsnämnden i det län, där det
arbete, som beröres av åtgärden, utföres eller skall utföras.

Vad i första stycket sägs avser den huvudsakliga vistelseorten eller
arbetsplatsen. Är vistelsen eller arbetet ej huvudsakligen förlagt
till visst län, skall arbetsmarknadsstyrelsen utöva ifrågavarande
befogenhet eller uppdraga åt viss länsarbetsnämnd att utöva
befogenheten.

8 § Envar, som kan komma att bliva tjänstepliktig, så ock arbetsgivare
åligger att lämna arbetsmarknadsstyrelsen eller länsarbetsnämnd
upplysning om förhållande av betydelse för tillämpning av allmänna
tjänstepliktslagen.

Har Kungl. Maj:t förordnat om allmän tjänsteplikt jämlikt 9 §
allmänna tjänstepliktslagen, åligger det envar som kan komma att bliva
tjänstepliktig att, till fullgörande av sin i första stycket stadgade
skyldighet, efter kallelse personligen inställa sig hos
arbetsförmedling inom vars verksamhetsområde han vistas.

9 § Anvisningar för tillämpning av denna kungörelse meddelas av
arbetsmarknadsstyrelsen.