Kungörelse (1961:462) om lönenämnder för tjänsteplikt

SFS nr
1961:462
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1961-07-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 1967:827

1 § För handläggning av ärenden enligt 15 § lagen om allmän tjänsteplikt
(löneärenden vid tjänsteplikt) skola, när förordnande om tjänsteplikt
jämlikt 8 eller 9 § samma lag meddelas eller när Kungl. Maj:t eljest så
förordnar, inrättas nio lönenämnder för tjänsteplikt, envar med sitt
distrikt.

Distrikten skola omfatta följande områden, nämligen

första distriktet: Stockholm, Uppsala och Västmanlands län;
andra distriktet: Södermanlands och Östergötlands län;
tredje distriktet: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län;
fjärde distriktet: Kristianstads och Malmöhus län;
femte distriktet: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt
Skaraborgs län;
sjätte distriktet: Värmlands, Örebro och Kopparbergs län;
sjunde distriktet: Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län;
åttonde distriktet: Västerbottens och Norrbottens län; samt
nionde distriktet: Gotlands län. Kungörelse (1967:827).

2 § Varje lönenämnd, utom lönenämnden i nionde distriktet, skall bestå
av ordförande samt femton ledamöter. Av ledamöterna utses sex bland
personer, föreslagna av organisationer som företräda arbetsgivare inom
nämndens distrikt, samt sex bland personer, föreslagna av organisationer
som företräda olika grupper av arbetstagare inom distriktet.

Lönenämnden i nionde distriktet skall bestå av ordförande samt fyra
ledamöter, varav två föreslagits av sådana arbetsgivarorganisationer och
två av sådana arbetstagarorganisationer, som i första stycket sägs.

För varje ledamot skall finnas en i enahanda ordning utsedd suppleant.
Såsom ersättare för ordföranden må tjänstgöra endast ledamot eller
suppleant som utsetts utan förslag.

Sekreterare hos lönenämnd förordnas av Kungl. Maj:t.

3 § I lönenämnds handläggning av löneärende vid tjänsteplikt skola
deltaga utom ordföranden eller ersättare för denne, i första-åttonde
distrikten sex ledamöter eller suppleanter, därav två
arbetsgivarrepresentanter och två arbetstagarrepresentanter, samt i
nionde distriktet två ledamöter eller suppleanter, därav en
arbetsgivarrepresentant och en arbetstagarrepresentant. Arbetsgivar- och
arbetstagarrepresentanterna böra om möjligt företräda de arbetsområden,
som ärendet berör.

Åtgärd, som avser allenast ärendes beredande, må vidtagas av ordföranden
ensam. Ordföranden äger ock besluta om muntlig handläggning enligt 6 §
och göra framställning om medling enligt 7 § andra stycket.

I andra ärenden än löneärenden utövas lönenämnds beslutanderätt av
ordföranden.

4 § Löneärende vid tjänsteplikt anhängiggöres genom skriftlig ansökan av
part.

Ansökningen skall innehålla partens yrkanden och skälen därför. Vid
densamma bör parten foga de handlingar han vill åberopa i saken.

5 § Över ansökningen skall motpart beredas tillfälle att skriftligen
yttra sig.

Finnes ytterligare skriftväxling erforderlig, förordnar lönenämnden
härom.

6 § Finnes ärendet icke lämpligen kunna handläggas enbart genom
skriftväxling, äger lönenämnden besluta om muntlig förhandling. Hava
parterna å ömse sidor begärt muntlig förhanling, skall sådan äga rum.

Muntlig förhandling hålles å tid och plats, som bestämmes under
hänsynstagande till att part därvid skall kunna själv eller genom sin
organisation bliva företrädd med minsta kostnad.

Till förhandling skall part kallas under erinran att hans utevaro ej
utgör hinder för ärendets vidare handläggning och avgörande.

7 § Lönenämnd har att verka för att utredningen blir så fullständig som
med hänsyn till sakens beskaffenhet erfordras.

Finner lönenämnd lämpligt att medling äger rum eller, om medling redan
skett, att förnyad medling företages, skall nämnden göra framställning
därom till förlikningsman.

8 § Delgivning av inlaga eller annan handling med part sker på sätt
lönenämnden finner lämpligt. Är handlingen vidlyftig, må i stället för
delgivning vidtagas lämplig åtgärd varigenom part erhåller tillfälle att
taga del av handlingens innehåll.

Delgivning erfordras icke av handling, vars innehåll måste antagas vara
bekant för parten.

9 § Beträffande omröstning i lönenämnd skall i tillämpliga delar gälla
vad i 16 kap. rättegångsbalken är föreskrivet om omröstning i
rådhusrätt.

Skiljaktig mening skall antecknas i protokoll eller fogas vid nämndens
beslut.

10 § Lönenämnds beslut i löneärende vid tjänsteplikt skall grundas på
vad handlingarna innehålla och eljest förekommit. Beslut, varigenom
nämnden skiljer saken från sig, skall i den mån det finnes erforderligt
innehålla de skäl på vilka avgörandet grundats.