Kungörelse (1961:507) angående tillämpning mellan Sverige och Grekland av tilläggsprotokoll till vissa europeiska avtal om social trygghet

SFS nr
1961:507
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-11-02

Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att
tilläggsprotokollen till ettvart av följande av Europarådets
medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal för Sveriges del
trätt i kraft i förhållande till Grekland den 1 oktober 1961, nämligen

1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande; samt

2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid
ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till
avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Grekland, skall hava
samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen
den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet
föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1963.