/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1961:514) med särskilda bestämmelser rörande dispositionen av vissa kyrkliga arkiv vid ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen;

SFS nr
1961:514
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1961-10-27
Författningen har upphävts genom
SFS1991:446
Upphävd
1991-07-01

1 § Kyrkoarkiv i församling, tillhörande pastorat, som beröres av
ändring i den kyrkliga indelningen eller den prästerliga organisationen,
skall i förekommande fall överlämnas till präst, som efter ändringen
handhar kyrkobokföringen i församlingen; dock må kyrkoråds protokoll och
andra handlingar i erforderlig utsträckning överlämnas till den, som
efter ändringen är ordförande i församlingens kyrkoråd.

Skola arkivalier enligt vad nu sagts överlämnas till präst i
annexförsamling, som ej förfogar över tillräckligt och lämpligt
arkivutrymme, må de i stället överlämnas till eller fortfarande vårdas
av kyrkoherden i det pastorat, dit församlingen efter ändringen hör,
såvida domkapitlet efter hörande av vederbörande tjänstinnehavare och
landsarkiv tills vidare eller för viss tid det medgiver.

2 § Vid överlämnande av kyrkoarkiv i fall, som i 1 § sägs, skall, även
om präst, som handhar kyrkobokföringen i församlingen, ej frånträder sin
befattning, inventering av arkivet äga rum i enlighet med gällande
bestämmelser angående inventering av kyrkoarkiv.

3 § Beträffande pastoratsarkiv i pastorat, som genom ändring av
indelningen upphört eller ändrats till sitt område, skall iakttagas,

/k/ att /-k/ i protokolls- och räkenskapsböcker ej må göras andra
anteckningar än sådana som avse tiden före ändringen,

/k/ att /-k/ arkivet skall, i den mån ej annat följer av vad nedan i
denna paragraf sägs, förvaras tillsammans med kyrkoarkivet i den
församling, som varit moderförsamling i pastoratet,

/k/ att /-k/ handlingar rörande viss ecklesiastik fastighet, vilka
fordras för fastighetens förvaltning, skola överlämnas till kykrkoherden
i det pastorat, för vilket fastigheten skall disponeras; dock att
samlingar (dossierer) av handlingar rörande sådan egendom, vilka avse
tiden från och med den 1 maj 1933, må överlämnas i sin helhet,

/k/ att /-k/ därest avlämnare och mottagare ej kunna enas om vilka
handlingar, som enligt vad nyss sagts skola överlämnas, det skall
ankomma på domkapitlet att besluta därom,

/k/ att /-k/ förteckning över de handlingar, som skola överlämnas, skall
upprättas i tre exemplar, av vilka ett lägges till det avlämnande och
ett till det mottagande arkivet och ett insändes till landsarkivet.

Med pastoratsarkiv avses protokoll och andra handlingar, som enbart röra
pastoratsförvaltningen.

4 § Från arkiv hos boställsstyrelse i pastor, som upphört eller ändrats
till sitt område, skola samtliga handlingar rörande de fastigheter, som
tidigare stått under styrelsens förvaltning, överlämnas till kyrkoherden
i det pastorat, dit det förra pastoratets moderförsamling hör;
ankommande det därefter på kyrkoherden att fördela handlingarna enligt i
3 § angivna grunder.

5 § Beträffande arkiv hos kyrklig samfällighet, vilken upplöses,
meddelar Kungl. Maj:t efter framställning av domkapitlet erforderliga
föreskrifter.

6 § Kontraktsprost i kontrakt, som genom ändring i indelningen upphört
eller efter ändring av kontraktets område ej har oförändrad benämning,
skall till landsarkivet avlämna kontraktsprostarkivet, ordnat och
förtecknat på författningsenligt sätt.

Till kontraktsprostexpeditionen i sådant kontrakt hörande samling av
tryckta böcker och skrifter skall disponeras efter domkapitlets
bestämmande.