Kungörelse (1961:563) angående trafikregler för luftfarten

SFS nr
1961:563
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1961-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:770
Upphävd
2010-09-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1111

1 § Trafikregler för luftfart inom svenskt område fastställas av
Kungl. Maj:t i huvudsaklig överensstämmelse med de såsom
”International Standards, Rules of the Air” betecknade trafikregler,
vilka antagits av Internationella civila luftfartsorganisationens råd
den 27 november 1951, med däri sedermera vidtagna ändringar (de
internationella trafikreglerna).

Det åligger Transportstyrelsen att i samråd med Försvarsmakten
på grundval av en av styrelsen ombesörjd översättning av de
internationella trafikreglerna samt de ändringar, som kunna komma att
vidtagas i dessa, utarbeta förslag till de trafikregler som skola
gälla vid luftfart inom svenskt område samt att underställa Kungl.
Maj:t sådana förslag för fastställelse.

Särskilda trafikregler för civil luftfart inom militärt kontrollerat
luftrum och på militära flygplatser meddelas av Försvarsmakten
i samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2008:1111).

2 § Vid luftfart med svenskt luftfartyg inom främmande stat skola de
internationella trafikreglerna lända till efterrättelse, såvitt de
icke strida mot de av den staten utfärdade bestämmelserna.

Sker luftfart med svenskt luftfartyg inom område, som icke tillhör
någon stat, skola de internationella trafikreglerna gälla utan
jämkningar.

3 § Om påföljd för överträdelse av trafikregler som avses i denna
kungörelse stadgas i 13 kap. luftfartslagen.

4 § Trafikregler för civil luftfart skola kungöras av
Transportstyrelsen på lämpligt sätt i så god tid som möjligt före
ikraftträdandet. Av kungörelsen skall framgå i vilka avseenden
bestämmelserna skilja sig från de internationella trafikreglerna,
varvid styrelsen för varje moment där skiljaktighet föreligger skall
angiva lydelsen i svensk översättning av motsvarande internationella
föreskrift.

I kungörelsen skall innehållet i 2 och 3 §§ denna kungörelse
återgivas. Förordning (2008:1111).

5 § De av Kungl. Maj:t fastställda trafikreglerna skola, såvitt avser
kontrollerat luftrum som i 69 § luftfartskungörelsen sägs eller
luftled, gälla även i fråga om luftfart med svenska militära
luftfartyg, såframt icke Försvarsmakten i samråd med
Transportstyrelsen bestämmer annat. I övrigt skola trafikregler som
avses i denna kungörelse gälla i fråga om luftfart med svenska
militära luftfartyg i den utsträckning som Försvarsmakten
föreskriver efter samråd med Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1111).