Kungörelse (1961:567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel med luftfartyg

SFS nr
1961:567
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1961-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:819
Upphävd
2014-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1212

1 § Med krigsmateriel förstås i luftfartslagen sådana varor, som
äro
upptagna i härvid såsom bilaga fogade förteckning.

2 § Utan särskilt medgivande får följande krigsmateriel medföras av
innehavaren i luftfartyg vid färd mellan orter i Sverige eller sändas
med luftfartyg från en ort till en annan i Sverige, nämligen

1. av en person som tillhör räddningstjänsten, Polisen, Tullverket
eller Kustbevakningen: vapen som innehas för tjänsten med tillhörande
ammunition;

2. av den som enligt meddelat tillstånd eller annars enligt
vapenlagen (1973: 1176) har rätt att i Sverige inneha skjutvapen:
vapen och ammunition som bäraren lagligen får inneha;

3. av den som fått tillstånd att i Sverige tillverka eller försälja
krigsmateriel: den krigsmateriel som tillståndet omfattar;

4. av den som fått tillstånd att i Sverige bedriva handel med
skjutvapen eller med explosiva varor: den krigsmateriel som
tillståndet gäller; samt

5. av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket,
Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och
Försvarshögskolan: all krigsmateriel.

Medgivande till luftbefordran av annan krigsmateriel mellan orter i
Sverige lämnas av Transportstyrelsen, om befordran skall ske med
svenskt luftfartyg eller med annat luftfartyg, som enligt särskilt
beslut är att jämställa med svenskt luftfartyg.
Förordning (2008:1212).

3 § Har någon författningsenlig rätt att utföra vara, som är att
hänföra till krigsmateriel, eller att införa sådan vara, må varan utan
särskilt tillstånd befordras med luftfartyg, då rätten avser utförsel,
från riket till utrikes ort och, då rätten avser införsel, från utrikes
ort till riket.

4 § Till luftbefordran i andra fall än som nämns i 2 eller 3 §
behövs tillstånd av regeringen. Förordning (1996:1513).

5 § Om påföljd för överträdelse av denna kungörelse stadgas i 13 kap.
luftfartslagen.

6 § Vad som föreskrives i denna kungörelse skall ej äga tillämpning å
befordran av krigsmateriel med svenska eller främmande militära
luftfartyg.