Förordning (1961:615) om statlig krigsförsäkring

SFS nr
1961:615
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1961-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1565
Upphävd
1989-01-01

1 § Ärenden rörande försäkring som avses i 2 och 4 §§ lagen den 26
februari 1960 om statlig krigsförsäkring skola handläggas och avgöras av
en särskild nämnd (statens krigsförsäkringsnämnd). Nämnden skall ock
förbereda de åtgärder som från statens sida kunna finnas erforderliga
för meddelande av statlig krigsförsäkring.

Över nämndens beslut i försäkringsärenden må klagan icke föras.

2 § Försäkring som avses i 2 § lagen om statlig krigsförsäkring må av
nämnden beviljas allenast när så prövas vara av väsentlig betydelse för
folkförsörjningen eller eljest för vidmakthållande av handel eller annan
näring.

3 § Nämnden må taga återförsäkring av försäkringar, som meddelats av
nämnden.

4 § Det åligger nämnden

att följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt i vad avser behovet
av statlig krigsförsäkring,

att fastställa villkoren för försäkring, som nämnden meddelar,

att utfärda de anvisningar, som finnas erforderliga för verksamheten,

att i samråd med statens krigsskadenämnd planlägga samordningen av
statlig krigsförsäkring med statligt krigsskadeskydd samt

att hos regeringen göra de framställningar, vilka påkallas av
förhållandena och äga samband med verksamheten. Förordning (1986:1280).

5 § Nämnden består av generaldirektören och chefen för
försäkringsinspektionen, som är nämndens ordförande, samt det antal
ytterligare ledamöter och suppleanter som regeringen bestämmer. Dessa
ledamöter och suppleanter utses av försäkringsinpektionen för viss tid.

Bland ledamöterna förordnar inspektionen en vice ordförande. Förordning
(1986:1280).

6 § Nämnden äger antaga för verksamheten erforderlig personal samt, i
mån av behov, för särskilda uppgifter anlita experter.

7 § Regeringen bestämmer ersättning till nämndens ledamöter och
suppleanter.

Ersättning till nämndens personal samt till anlitade experter bestämmes
av nämnden enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning
(1986:1280).

8 § Närmare betämmelser rörande arbetet inom nämnden och föreskrifter i
fråga om personalen meddelas av nämnden.

9 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
omständigheterna föranleda det eller då minst två andra ledamöter därom
göra framställning.

10 § I handläggning av ärende som är av principiell natur eller eljest
av större vikt skola såvitt möjligt samtliga ledamöter närvara.

Suppleant i nämnden må, oaktat förfall för ledamot ej förekommer, kallas
att närvara vid handläggningen av ärende som i första stycket avses.

Finnes utgången i ärende, som föreligger till behandling inom nämnden,
vara av beskaffenhet att lända till nytta eller skada för ledamot eller
honom närstående person eller företag, må den ledamoten ej deltaga i
behandlingen av ärendet.

11 § Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna, bland dem
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Förordning
(1986:1280).

12 § Genom bestämmelser som avses i 8 § eller särskilt meddelat beslut
må nämnden överlämna åt grupp av ledamöter, särskild ledamot eller
särskild befattningshavare hos nämnden att avgöra ärende eller viss
grupp av ärenden, som ej äro av sådan beskaffenhet som i 10 § första
stycket sägs.

13 § Protokoll förs vid sammanträde med nämnden eller en grupp av
ledamöter eller annars när ett ärende avgörs av en särskild ledamot
eller befattningshavare hos nämnden. I protokollet anges vilka som varit
närvarande, vilka ärenden som behandlats samt besluten. Förordning
(1986:1280).

14 § Nämnden skall på begäran tillhandagå andra myndigheter med de
upplysningar och det biträde som nämnden kan lämna. Av andra myndigheter
äger nämnden påkalla de upplysningar och det biträde som erfordras för
dess verksamhet och av myndigheterna kunna lämnas.

15 § I den mån så prövas nödigt för fullgörande av nämndens åligganden
äger nämnden eller dess ordförande åt ledamot, befattningshavare hos
nämnden eller anlitad expert uppdraga att företaga resor inom landet
samt, under tid då nämnden bedriver försäkringsverksamhet, jämväl utom
landet.

16 § Statsmedel, som blivit ställda till nämndens förfogande, ävensom
övriga till nämnden inflytande medel skola handhavas och redovisas
enligt de föreskrifter regeringen meddelar. Förordning (1986:1280).

17 § Nämnden skall årligen före den 1 september till det statsråd som
har till uppgift att föredra ärenden rörande krigsförsäkring avge
berättelse över nämndens verksamhet under det senaste budgetåret.
Förordning (1986:1280).