Kungörelse (1961:62) angående garanti å den rikets gäld, som uppkommit genom utfärdande av obligationer till svenska statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959 med flera lån

SFS nr
1961:62
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1961-03-23
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

På därom av fullmäktige i riksgäldskontoret gjord framställning har
Kungl. Maj:t, samtidigt som Kungl. Maj:t fastställt av fullmäktige
fattade beslut rörande utfärdande av obligationer till dels svenska
statens 5 % obligationslån av den 5 oktober 1959, dels svenska statens
4 1/2 % obligationslån av den 15 november 1959, dels svenska statens 5
1/2 % obligationslån av den 12 april 1960, dels svenska statens 5 1/4
% obligationslån av den 27 juni 1960, dels ock 1960 års
premieobligationslån, meddelat Sin garanti å den rikets gäld, som
uppkommit genom utfärdande av till nämnda lån hörande obligationer å
sammanlagt nominellt enmiljard åttahundrasjuttioåttamiljoner
trehundrasjuttiotusen kronor.