Kungörelse (1961:645) om överflyttande å överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap centrala civila transportkommittén, statens biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen av de uppgifter, som tillkomma riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap

SFS nr
1961:645
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1961-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:128
Upphävd
1995-07-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna,

att vad i kungörelsen den 22 juni 1951 (nr 551) med vissa bestämmelser
om utnyttjande av landets transportmedel under krig eller krigsfara
m.m. stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i
stället skall avse centrala civila transportkommittén, statens
biltrafiknämnd och sjöfartsstyrelsen, dock att dels anfordran enligt 5
§ sagda kungörelse må meddelas av biltrafiknämnden allenast i fråga om
annat transportmedel än fartyg och luftfartyg samt av
sjöfartsstyrelsen blott beträffande fartyg, dels meddelande av
anvisningar enligt 6 § och prövning i samråd med överbefälhavaren
enligt 9 § skall åvila endast centrala civila transportkommittén, dels
hänvändelse och underrättelse enligt 8 § beträffande
registreringspliktigt fartyg skall ske till sjöfartsstyrelsen,

att vad i civila uttagningsförordningen den 22 juni 1951 (nr 553) och
militära uttagningsförordningen den 13 november 1953 (nr 673) stadgats
rörande riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall
avse centrala civila transportkommittén,

att vad i instruktionen den 20 september 1951 (nr 636) för
vägtrafikombud stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk
försvarsberedskap i stället skall avse statens biltrafiknämnd,

att vad i kungörelsen den 3 juni 1960 (nr 516) med
tillämpningsföreskrifter till lagen den 21 mars 1940 (nr 176) med
vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg stadgats rörande
riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap i stället skall avse
sjöfartsstyrelsen, samt

att vad i övrigt av Kungl. Maj:t i gällande författningar eller genom
särskilda beslut stadgats rörande riksnämnden för ekonomisk
försvarsberedskap i stället skall avse överstyrelsen för ekonomisk
försvarsberedskap.