Förordning (1961:656) om undanförsel och förstöring

SFS nr
1961:656
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1961-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:243
Upphävd
1993-07-01

Planläggning av undanförsel och förstöring

1 § Regeringen fastställer, efter förslag av överstyrelsen för
ekonomiskt försvar i samråd med överbefälhavaren och
civilförsvarsstyrelsen, plan angivande de områden, från vilka och till
vilka undanförsel skall ske. Förordning (1978:564).

2 § Överstyrelsen för ekonomiskt försvar fastställer i samråd med
överbefälhavaren samt i erforderlig utsträckning efter samråd med
övriga berörda myndigheter vid vilka anläggningar och i vilken
omfattning förstöring skall planläggas. Kungörelse (1970:643).

3 § Överstyrelsen för ekonomiskt försvar skall, i den mån det ej
ankommer på annan myndighet, handhava planläggningen av undanförsel
och förstöring.

Försvarets materielverk, statens jordbruksnämnd och socialstyrelsen
skola, i samverkan med överstyrelsen, handhava planläggningen,
försvarets materielverk såvitt gäller reservdelar och tillbehör till
motorfordon samt jordbruksnämnden och socialstyrelsen beträffande
egendom, som faller inom dessa myndigheters verksamhetsområden.

Planläggning för undanförsel av arkivialier, böcker, konstverk och
kulturhistoriska föremål skall ske under medverkan av krigsarkivet,
riksarkivet, kungl. biblioteket, riksantikvarieämbetet och statens
historiska museum samt nationalmuseum. Kungörelse (1970:643).

4 § Inom varje län ankommer det på länsstyrelsen att planlägga
undanförsel och förstöring i enlighet med de anvisningar som
överstyrelsen för ekonomiskt försvar meddelar i samråd med berörda
myndigheter. Länsstyrelsen skall därvid, då så finnes erforderligt,
samråda med vederbörande försvarsområdesbefälhavare. Kungörelse
(1970:643).

Undanförsel

5 § Beslut om undanförsel samt föreskrifter enligt 2 § lagen om
undanförsel och förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av
regeringen, av överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Förordning
(1978:564).

6 § Beslut om undanförsel må avse all egendom av visst slag, viss
myckenhet därav eller viss angiven egendom inom det område beslutet
gäller. I beslutet må föreskrivas att egendomen skall föras till viss
ort eller visst område samt att undanförseln skall inom viss tid
verkställas genom ägares eller innehavares försorg.

Hava föreskrifter, som avses i första stycket, icke lämnats,
ankommer det på länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att
meddela sådana föreskrifter, såvida icke överstyrelsen för ekonomiskt
försvar eller civilbefälhavaren för särskilt fall annorlunda
beslutar.

Överbefälhavaren och militärbefälhavare ävensom militär myndighet,
som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare
må, då högsta beredskap gäller för försvarsmakten, meddela de
föreskrifter rörande verkställighet av beslutad undanförsel som med
hänsyn till militära operationer finnas särskilt påkallade.

Det åligger länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att om
möjligt tillse att beslut och föreskrifter rörande undanförsel komma
till vederbörandes kännedom. Förordning (1978:564).

7 § Då egendom undanföres genom myndighets försorg, skall myndigheten
såvitt möjligt tillse, att egendomen icke sammanblandas med annan
egendom så att den ej kan avskiljas. Kan ägaren eller innehavaren ej
omhändertaga egendomen, skall myndighet å mottagningsorten taga vård
om densamma.

Myndighet som undanfört egendom skall snarast möjligt underrätta
egendomens ägare eller senaste innehavare om undanförseln och därvid
lämna erforderliga upplysningar om den nya upplagsplatsen och
egendomens förvaring därstädes.

8 § Det åligger myndighet, som sägs i 3 §, att i den utsträckning
förhållandena påkalla inom sitt verksamhetsområde verka för att
egendom, som avses i 1 § lagen om undanförsel och förstöring,
frivilligt flyttas till plats som med hänsyn till
undanförselplanläggningen finnes lämplig. Kungörelse (1970:643).

9 § Har egendom efter överenskommelse mellan egendomens ägare eller
innehavare och myndighet, som sägs i 3 §, frivilligt omplacerats,
skall, därest beslut om undanförsel sedermera meddelas och egendomen
skulle ha berörts därav, ägaren eller innehavaren äga samma rätt till
ersättning enligt 4 § lagen om undanförsel och förstöring som om
omplaceringen skett efter meddelat beslut. Kungörelse (1970:643).

Förstöring

10 § Beslut om förstöring meddelas, efter särskilt förordnande av
regeringen, av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

Har regeringen meddelat förordnande som avses i första stycket, må
överstyrelsen bemyndiga civilbefälhavare eller länsstyrelse att i
samråd med vederbörande militära myndigheter besluta om förstöringen.

Har förstöring beslutats, må överbefälhavaren och militärbefälhavare
ävensom militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren
eller militärbefälhavare, meddela föreskrifter om tiden för beslutets
verkställande samt, i den mån så finnes särskilt påkallat från militär
synpunkt, om andra förhållanden av betydelse för verkställigheten.
Sådana föreskrifter skola snarast möjligt delgivas länsstyrelsen i
det län, där egendomen finnes.

Det åligger länsstyrelsen i det län, där egendomen finnes, att om
möjligt tillse att beslut och föreskrifter rörande förstöring komma
till vederbörandes kännedom. Förordning (1978:564).

Särskilda bestämmelser

11 § Myndighet, som meddelar eller verkställer beslut rörande
undanförsel och förstöring, skall föra förteckning över förekommande
ärenden. För varje ärende skola vidtagna åtgärder antecknas. Alla till
visst ärende hörande handlingar skola förses med ärendets nummer
enligt förteckningen och sammanföras i en akt. Då sådan akt eller viss
handling därur överlämnas till värderingsnämnd eller annan myndighet,
skall anteckning därom ske.

12 § Rätt att förordna om ianspråktagande enligt 7 § lagen om
undanförsel och förstöring tillkommer länsstyrelse.

Vid tillämpning av nämnda lagrum skola föreskrifterna i
förfogandeförordningen (1978:558) i tillämpliga delar lända till
efterrättelse. Förordning (1978:564).

13 § Om prövningen av frågan om ersättning enligt 4 § första stycket
eller 6 § andra stycket lagen (1961:655) om undanförsel och
förstöring, gälla 21 — 25 §§ förfogandeförordningen (1978:558) i
tillämpliga delar. Förordning (1978:564).

14 § Om utbetalning av ersättning gäller 26 § förfogandeförordningen
(1978:558). Förordning (1978:564).

15 § Särskilda bestämmelser gälla i fråga om undanförsel och
förstöring av

a) järnvägsanläggning,

b) elkraftanläggning,

c) teleanläggning,

d) luftfartsanläggning,

e) väganläggning,

f) sjöfartsanläggning,

g) viss annan egendom som tillhör eller innehaves av statlig
myndighet m.fl.

Det åligger överbefälhavaren att besluta om de åtgärder för
undanförsel och förstöring, som skola vidtagas med försvarsmakten
tillhörig egendom. Förordning (1978:564).

16 § Det ankommer på överstyrelsen för ekonomiskt försvar att i samråd
med berörda myndigheter utfärda erforderliga anvisningar beträffande
kungörelsens tillämpning. Kungörelse (1970:643).