Statens avtalsnämnds cirkulär (1961:675) till statliga myndigheter och institutioner angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare vid tillämpning av statens allmänna tjänstepensionsreglemente

SFS nr
1961:675
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1961-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

I enlighet med av Kungl. Maj:t den 17 november 1961 lämnat
bemyndigande får statens avtalsnämnd meddela följande grunder för
beräkning av sysselsättningsgrad enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (SPR) för deltidsanställda
fastighetsarbetare i statens tjänst, vilkas arbets- och
löneförhållanden reglerats i kollektivavtal, upprättat i enlighet med
mellan statens avtalsnämnd och statstjänarkartellen träffat ramavtal
till kollektivavtal för deltidsanställda fastighetsarbetare.

Vid tillämpningen av SPR skall med minst halvtidstjänstgöring förstås
en arbetstid av minst 21 timmar 15 minuter i genomsnitt per vecka.

Anm.: I vad avser tid före genomförandet av arbetstidsförkortningen
till 45 timmars arbetsvecka skall med minst halvtidstjänstgöring
förstås minst hälften av den längre veckoarbetstid, som då varit för
heltidstjänstgöring normalt gällande.

Vid beräkning av veckoarbetstiden skall följande gälla:

Enligt avtalet i arbetslistan fastställd summa fast ersättning per år
(årslönen) divideras med den för ortsgruppen i avtalet för året
fastställda timlönen och kvoten divideras därefter med 50.

Av den sålunda framräknade veckoarbetstiden framgår, huruvida i SPR
angivna krav på minst halvtidstjänstgöring uppfyllas eller ej.
Statens Avtalsverk cirkulär (1967:662).