Brev (1962:111) till generalpoststyrelsen angående vissa undantag för postverket från gällande trafikförfattningar

SFS nr
1962:111
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1962-03-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1711
Upphävd
1994-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1988:1509

1. har upphävts genom förordning (1988:1509).

2. har upphävts genom brev (1965:21).

3. Beträffande trafik för postverkets räkning med verket tillhörig
traktor eller truck, med eller utan tillkopplat släpfordon, skola
föreskrifterna i 8 § bilregisterkungörelsen (1972:599) ävensom eljest
gällande bestämmelser om fordons registrering och registreringsskyltar
icke tillämpas. Om trafik som här sägs har verket att göra anmälan hos
vederbörande polismyndighet, som äger meddela de villkor och
bestämmelser för trafiken, myndigheten kan finna påkallade. Förordning
(1977:764).