Brev (1962:112) till järnvägsstyrelsen angående vissa undantag för statens järnvägar från gällande trafikförfattningar

SFS nr
1962:112
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1962-03-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:97
Upphävd
1997-04-15

1. har upphävts genom förordning (1988:1510).

1. c) har upphävts genom brev (1965:22).

2. har upphävts genom brev (1965:22).

3. Beträffande trafik för statens järnvägars räkning med verket
tillhörig traktor eller truck, med eller utan tillkopplat släpfordon,
skola föreskrifterna i 8 § bilregisterkungörelsen (1972:599) ävensom
eljest gällande bestämmelser om fordons registrering och
registreringsskyltar icke tillämpas. Om trafik som här sägs har verket
att göra anmälan hos vederbörande polismyndighet, som äger meddela de
villkor och bestämmelser för trafiken, myndigheten kan finna påkallade.
Förordning (1977:765).