Lag (1962:120) om straff i vissa fall för oriktigt ursprungsintyg m.m.

SFS nr
1962:120
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1962-04-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1018

1 § Den som i ursprungsintyg eller annan handling, som
åberopas till bevis för vinnande av förmånsbehandling enligt
handelsöverenskommelser som Europeiska unionen (EU) har
ingått eller enligt EU:s rättsakter, uppsåtligen lämnat
oriktig uppgift ägnad att leda till förmånsbehandling, döms
till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff
döms den som i samband med ansökan om ursprungsintyg
uppsåtligen lämnat oriktig uppgift ägnad att leda till
förmånsbehandling samt den som tillhandahållit en åberopad
handling med vetskap om att den innehåller sådan oriktig
uppgift. Är brottet att anse som grovt döms till fängelse i
högst två år.

Begår någon av grov oaktsamhet gärning som avses i första
stycket, döms till böter.

Är brott som avses i denna paragraf att anse som ringa, döms
ej till ansvar. Lag (2010:1018).

1 a § Har upphävts genom lag (1981:436).

2 § Den som frivilligt rättar oriktig uppgift skall vara fri från
straff.

3 § Vad som föreskrivs i 19 § samt 32 § första stycket första
meningen och andra stycket lagen (2000:1225) om straff för
smuggling skall också tillämpas i fråga om brott som avses i
denna lag. Lag (2000:1227).

4 § Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast
efter medgivande av Tullverket. Lag (1999:402).

5 § Regeringen meddelar närmare föreskrifter om förundersökning
rörande brott mot denna lag. Lag (1981:436).

Övergångsbestämmelser

1994:1549

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med
anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande gärning som
begåtts före ikraftträdandet.