Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:140) angående skatteersättning i anledning av 1961 års ortsavdragsreform

SFS nr
1962:140
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-04-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:64
Upphävd
1991-07-01

1 § Kommun äger enligt de grunder och i den ordning som nedan stadgas
för åren 1962–1965 uppbära statsbidrag /k/ (skatteersättning) /-k/ i
anledning av det bortfall av skatteunderlag, som föranledes av
höjningen av de kommunala ortsavdragen jämlikt lagen den 15 december
1961 (nr 622) om ändring i kommunalskattelagen.

Med kommun avses i denna kungörelse landskommun, köping, stad,
municipalsamhälle, landstingskommun, församling, pastorat och annan
kyrklig samfällighet, som äger beskattningsrätt.

Vad i denna kungörelse stadgas om länsstyrelse skall såvitt avser
Stockholms stad gälla överståthållarämbetet.

2 § Skatteersättning utgår för ett vart av åren 1962–1965 på grundval
av ett av staten för respektive bidragsår tillskjutet skatteunderlag
och den i kommunen för året fastställda utdebiteringssatsen.

Det tillskjutna skatteunderlaget utgör för ett vart av bidragsåren det
skatteunderlagsbortfall som framkommit vid omräkning av 1962 års
skatteunderlag enligt kungörelsen den 27 april 1962, nr 139.

För kommun, som intill den 1 januari 1962 vid skattegrupperingen
tillhörde ortsgrupp II, skall dock skatteersättning för år 1962
beräknas på grundval av det ovan angivna skatteunderlaget för
kommunen, minskat med den förhöjning av kommunens i anledning av 1957
års ortsavdragsreform tillskjutna skatteunderlag som föranletts av
tillämpningen för år 1962 av kungörelsen den 12 maj 1961 (nr 103) om
beräkning i vissa fall av tillskjutet skatteunderlag för åren
1962–1965.

3 § Länsstyrelsen skall fastställa det skatteunderlag, som skall
tillskjutas landskommun, köping, stad, församling, municipalsamhälle
och landstingskommun.

Vid fastställandet skall iakttagas, att därest ändring i kommunal
eller ecklesiastik indelning trätt i kraft den 1 januari 1962 eller
träder i kraft den 1 januari 1963, det tillskjutna skatteunderlaget
bestämmes på grundval av den fördelning av skatteunderlaget enligt
1962 års taxering, vilken verkställes enligt 5 § kungörelsen den 29
juni 1950, nr 431.

Vid annan ändring i kommunal eller ecklesiastik indelning än som nu
nämnts skall i fråga om tillskjutet skatteunderlag i de av
indelningsändringen berörda kommunerna gälla vad Kungl. Maj:t i
sammanhang med förordnande om ändringen beslutar.

4 § Tillskjutet skatteunderlag skall avrundas uppåt eller nedåt till
närmast hela hundratal kronor. Ingå i landskommun, köping eller stad
två eller flera församlingar, skall vid avrundningen tillses att det
tillskjutna skatteunderlag, som skall tillkomma landskommunen,
köpingen eller staden, motsvarar summan av de tillskjutna
skatteunderlagen för församlingarna.

5 § /k/ 1 mom. /-k/ Länsstyrelsen skall senast den 10 september 1962
tillställa i 3 § första stycket angiven kommun uppgift om det
tillskjutna skatteunderlaget för ett vart av åren 1962–1965. Av
uppgift till landskommun, köping eller stad skall framgå det
tillskjutna skatteunderlaget till varje i sådan kommun ingående
församling.

Ingår församling i kyrklig samfällighet, åligger det kyrkorådet i
församlingen att ofördröjligen efter mottagandet av länsstyrelsens
beslut underrätta samfälligheten om det tillskjutna skatteunderlaget
till församlingen.

/k/ 2 mom. /-k/ Länsstyrelsen skall senast den 20 november året före
ett vart av bidragsåren 1963–1965 tillställa riksrevisionsverket
uppgift angående storleken av tillskjutna skatteunderlag för
bidragsåret ävensom uppgift angående den skatteersättning, som skall
utbetalas under bidragsåret. Motsvarande uppgifter avseende
bidragsåret 1962 skola lämnas den 20 november 1962.

6 § I fråga om utbetalning av skatteersättning skall i tillämpliga
delar gälla vad i kommunallagen eller eljest stadgas om utbetalning av
allmän kommunalskatt m. m., dock att skatteersättningen för år 1962
skall utbetalas den 8 november 1962.

7 § Utbetalad skatteersättning skall avföras å vederbörligt
riksstatsanslag.

Riksrevisionsverket äger meddela de föreskrifter i övrigt, som
erfordras beträffande utanordning, bokföring m. m. av
skatteersättning.

8 § Beträffande stad med egen uppbördsförvaltning gäller såsom villkor
för erhållande av skatteersättning i anledning av 1961 års
ortsavdragsreform, att staden svarar för kostnaden för sådan
omräkning, som avses i kungörelsen den 27 april 1962 (nr 139) angående
omräkning av 1962 års skatteunderlag, m. m.

9 § Över länsstyrelses beslut enligt denna kungörelse må ändring sökas
hos Kungl. Maj:t genom besvär, vilka skola ingivas till
finansdepartementet.