Kungörelse (1962:190) angående vissa statsgruvefält inom Västerbottens län

SFS nr
1962:190
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Upphävd
1982-11-18

Kungl. Maj:t har – sedan riksdagen bifallit vad Kungl. Maj:t föreslagit
i fråga om nya gränser för Stekenjokks statsgruvefält m.m. – funnit gott
att, med ändring av vad kungörelserna den 20 maj 1921 (nr 297) angående
utläggande av statsgruvefält vid Stekenjokk och Remdalen i Vilhelmina
socken av Västerbottens län samt den 24 mars 1939 (nr 83) angående
utläggande av vissa statsgruvefält inom Västerbottens län innehålla
häremot stridande, förordna, dels att Daningens statsgruvefält icke
vidare skall utgöra statsgruvefält, dels ock att följande område med de
gränser, som angivas här nedan, skall utläggas till statsgruvefält under
benämningen

Stekenjokks statsgruvefält med följande gränser:

i norr: Saxåns norra strand från riksgränsen mot Norge;

i öster: en linje tänkt dragen från föreningspunkten mellan Saxån och
den norr ifrån kommande cirka 1 200 meter nedanför Stekenjokks inflöde i
Saxån infallande bäcken till röset å den med höjdsiffran 941 utmärkta
toppen av Stekevare och från denna punkt till triangelpunkten 1130,5
Tjalingen och därifrån till röset med höjdsiffran 1067 i södra delen av
Gellvernokkomassivet;

i söder: en linje tänkt dragen från sistnämnda röse till utflödet i
Gaustjokk av den lilla bäcken från sjön norr om siffrorna “67” i
höjdsiffran 767;

i sydväst: från sistnämnda punkt i Gaustjokk uppströms densamma genom
den lilla sjön punkt 841 till riksgränsen mot Norge;

i väster: från sistnämnda punkt utmed riksgränsen till den punkt, där
densamma skär Saxån.