Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:22) om resedokument för vissa flyktingar, som äro sjömän

SFS nr
1962:22
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1962-02-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:547
Upphävd
1989-07-01

Kungl. Maj:t har, sedan Sverige den 28 maj 1959 ratificerat en i Haag
den 23 november 1957 avslutad internationell överenskommelse angående
flyktingar, som äro sjömän, uppdragit åt statens utlänningskommission
att utfärda resedokument, varom förmäles i kungörelsen (1955:29) för
sådana flyktingar, som äro sjömän och som förvärvat i artiklarna 2 och
3 i överenskommelsen angiven anknytning till Sverige. Vad i nämnda
kungörelse är stadgat om utfärdande av resedokument och om förlängning
av giltighetstiden för sådant skall äga tillämpning även i fråga om
resedokument för flykting, som är sjöman, varvid emellertid jämväl
bestämmelserna i förenämnda överenskommelser skola iakttagas.
Utlänningskommissionen äger utfärda erforderliga föreskrifter för
tillämpningen av denna kungörelse.