Kungörelse (1962:25) om överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering rörande införsel och återutförsel av ädelmetallvaruprover

SFS nr
1962:25
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1962-02-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1535
Upphävd
1999-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott tillkännagiva, att mellan Konungariket
Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering den 17
januari 1962 träffats överenskommelse om rätt att utan hinder av
eljest gällande bestämmelser införa ädelmetallvaror, som är avsedda
att förevisas såsom prover eller utställningsföremål och därefter
återutföras. Överenskommelsen, som träder i kraft den 1 april 1962,
är av den lydelse på svenska och tyska språken som härvid fogad
bilaga utvisar.

Bilaga

Överenskommelse

mellan Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken
Tysklands regering rörande införsel och återutförsel av
ädelmetallvaruprover.

Konungariket Sveriges regering och Förbundsrepubliken Tysklands
regering ha i önskan att underlätta varuutbytet i fråga om
ädelmetallvaror träffat följande överenskommelse:

Artikel 1

Utan hinder av bestämmelserna i 9 § Kungl. Maj:ts förordning den
18 maj 1956 (nr 328) om kontroll å ädelmetallarbeten må personer
med hemvist i Förbundsrepubliken Tyskland till Sverige införa
ädelmetallvaror, såvida dessa äro avsedda att förevisas såsom
prover eller utställningsföremål och därefter återutföras.

Vid dylik införsel skola de avtalsslutande parterna tillämpa
bestämmelserna i den i Genève den 7 november 1952 avslutade
internationella konventionen för underlättande av import av
varuprover och reklammaterial eller den i Bryssel den 1 mars
1956 avslutade tullkonventionen rörande passersedlar
(E.C.S. carnets) för varuprover.

För återutförseln skall gälla en tidsfrist av tolv månader.

Artikel 2

Vad beträffar införsel från Sverige till Förbundsrepubliken
Tyskland av ädelmetallvaror, som äro avsedda att förevisa såsom
prover eller utställningsföremål och därefter återutföras, skola
i Förbundsrepubliken Tyskland tillämpas de i föregående artikels
andra och tredje stycken intagna bestämmelserna.

Artikel 3

Denna överenskommelse gäller även för delstaten Berlin, såvida
icke Förbundsrepubliken Tysklands regering inom tre månader efter
överenskommelsens ikraftträdande till Konunagriket Sveriges
regering avgiver en motsatt förklaring.

Artikel 4

Denna överenskommelse träder i kraft den 1 april 1962.

Denna överenskommelse kan uppsägas skriftligen med en tidsfrist av
tre månader före utgången av ett kalenderår.

Som skedde i Stockholm den 17 januari 1962 i två originalexemplar,
vardera på såväl svenska som tyska språken, varvid båda texterna
skola äga lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering:

Östen Undén