Kungörelse (1962:273) om överflyttande å kommerskollegium och överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap av de uppgifter, som tillkomma statens handelslicensnämnd

SFS nr
1962:273
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1962-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

/Författningens text finns bara i tryckt version/