Kungl. Maj:ts Förordning (1962:308) om förhöjning av vissa livräntor på grund av statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare

SFS nr
1962:308
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-06-06

1 § Livränta, som i anledning av olycksfall i arbete utgår enligt
kungörelsen den 2 oktober 1908 (nr 100 s. 29) angående en särskild för
fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall eller
enligt förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) angående en särskild för
fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall, skall
förhöjas enligt vad nedan sägs. Motsvarande skall gälla ersättning, som
enligt Konungens förordnande utgives enligt grunderna för sistnämnda
förordning.

Kostnad för förhöjning enligt denna förordning bestrids av statsmedel.

2 § Livränta enligt någon av de i 1 § angivna författningarna, vilken
omreglerats jämlikt 3 § eller 4 § första stycket förordnignen den 11 maj
1956 (nr 183) angående omreglering av vissa ersättningar på grund av
statsunderstödd olycksfallsförsäkring för fiskare, skall förhöjas med
trettio procent.

Livränta, vilken enligt förordningen den 11 juni 1918 (nr 375) utgår
till fader, moder eller adoptant, skall, i förkommande fall efter
förhöjning enligt 5 § andra stycket förordningen den 11 maj 1956 (nr
183), jämväl förhöjas med trettio procent.

3 § Där ej annat följer av vad ovan stadgats, skall i fråga om
förhöjning enligt denna förordning i tillämpliga delar gälla vad som
finnes föreskrivet beträffande den ersättning, som förhöjts genom
förordningen.

4 § De närmare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen
av denna förordning, meddelas av Konungen.

Övergångsbestämmelser

1962:308

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1963 men äger icke
tillämpning å ersättning, som belöper å tid dessförinnan.