Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:330) om skyldighet för kommun att avlämna finansstatistiska uppgifter

SFS nr
1962:330
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:889
Upphävd
1993-01-01

1 § Det åligger kommun att till statistiska centralbyrån avlämna
dels sammandrag för nästföregående kalenderår av kommunens
räkenskaper i vad de avse kommunala ändamål, dels ock, efter
anmaning, sådana uppgifter av ekonomisk natur som erfordras för
samhällsekonomisk analys.

Med kommun avses i denna kungörelse landskommun, köping, stad,
municipalsamhälle, landstingskommun, församling, pastorat och annan
kyrklig samfällighet. Med kommun jämställes kommunalförbund, bildat
enligt lagen den 31 maj 1957 om kommunalförbund eller i annan form
organiserad kommunal sammanslutning.

2 § Sammandrag och övriga uppgifter skola avfattas på blanketter, till
vilka statistiska centrlabyrån efter hörande av vederbörande kommunala
intresseorganisationer fastställer formulär.

Blanketterna skola tillhandahållas kommunerna av statistiska
centralbyrån.

3 § Sammandrag skall avlämnas till statistiska centralbyrån före den
15 april, dock att sammandrag för landstingskommun eller stad, som
icke tillhör landstingskommun, må avlämnas senast den 31 maj.

Övriga uppgifter skola avlämnas inom tid som centralbyrån bestämmer.

4 § Ändrar kommunal myndighet räkenskaper, för vilka sammandrag
avlämnats, skola därav betingade ändringar i sammandraget
ofördröjligen anmälas till statistiska centralbyrån.