Förordning (1962:376) om försäljning i exportbutik

SFS nr
1962:376
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-06-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1114
Upphävd
1988-01-01

1 § För försäljning av oförtullade eller annars obeskattade
spritdrycker, vin och starköl samt tobaksvaror får exportbutiker
inrättas av Scandinavian Airlines System (SAS) på Stockholm-Arlanda,
Göteborg-Landvetters, Malmö-Sturups, Jönköpings, Kalmar, Kiruna,
Norrköping-Kungsängens, Sundsvall- Härnösands, Umeå, Västerås-Hässlö och
Växjö flygplatser samt på Malmö flygpassagerarterminal.

För försäljning av oförtullade eller annars obeskattade parfymer,
kosmetiska preparat och toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror
får exportbutiker inrättas av luftfartsverket på de i första stycket
angivna flygplatserna. Luftfartsverket får låta annan, som skall vara
godkänd av tullmyndighet, driva sådan exportbutik. Exportbutik för
försäljning av i detta stycke angivna varor får inrättas av SAS på Malmö
flygpassagerarterminal.

Föreskrifter om exportbutik finns också i 48 § tullstadgan (1973:671).
Förordning (1987:858).

2 § Försäljning får äga rum endast till flygpassagerare, som avreser
till utrikes ort. På Malmö-Sturups flygplats och på Malmö
flygpassagerarterminal får försäljning inte ske till passagerare med
Köpenhamn som bestämmelseort. Förordning (1984:307).

3 § Försäljning må icke ske till större myckenhet än köparen äger
tullfritt införa i inreselandet. Till den som avreser med bestämmelseort
i Danmark, Finland eller Norge må dock icke säljas större myckenhet än
han såsom resande äger tullfritt införa här i riket.

4 § Tobaksvaror må icke säljas till den som kan antagas ej hava fyllt 15
år. Rusdrycker må icke säljas till den som kan antagas ej hava fyllt 20
år. Kungörelse (1969:178).