Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:379) angående förhöjning av riddarhuskapitationsavgiften;

SFS nr
1962:379
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
1962-06-28

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges Götes och Vendes Konung, göra
veterligt: att sedan ridderskapet och adeln vid innevarande års lagtima
adelsmöte beslutat, att riddarhuskapitationsavgiften tills vidare skall
erläggas med trettio kronor årligen av envar till myndig ålder kommen
adelsman, som är mantalsskriven i riket och till staten erlägger
inkomst- eller förmögenhetsskatt, hava Vi, på framställning av
riddarhusdirektionen, velat härigenom kungöra berörda beslut till
efterrättelse.