Gränssjukvårdsförordning (1962:390)

SFS nr
1962:390
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1150

1 § Har någon som är försäkrad för bosättningsbaserade
förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken fått
behov av läkarvård eller fysioterapeutisk behandling under
vistelse inom en svensk kommun vid riksgränsen mot Finland
eller Norge och fått sådan vård eller behandling i det
angränsande landet, ska Försäkringskassan lämna ersättning
för den försäkrades utgift för vården eller behandlingen.
Förordning (2013:1150).

2 § Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett
belopp som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande
läkare med ersättning enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning skulle ha fått tillgodoräkna sig för
vården. Utgift för fysioterapi ersätts högst med ett belopp
som motsvarar det arvode som en privatpraktiserande
fysioterapeut med ersättning enligt lagen (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi skulle ha fått tillgodoräkna sig
för behandlingen.

Från ersättning för utgift för vård eller behandling görs
avdrag med ett belopp som motsvarar den patientavgift som
gäller för vården eller behandlingen i patientens
hemlandsting. Förordning (2013:1150).

3 § För resekostnad i samband med vården eller behandlingen utges
ersättning enligt föreskrifterna i lagen (1991:419) om
resekostnadsersättning vid sjukresor. Förordning (1991:1646).

Övergångsbestämmelser

1991:1646

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1993:1666

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2010:1649

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.

2013:1150

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för behandling som
har lämnats före ikraftträdandet.