Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

SFS nr
1962:392
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:308
Upphävd
1995-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:562

1 § Hustrutillägg utges under de närmare förutsättningar som anges nedan
till kvinnor som är bosatta i Sverige och som är födda år 1934 eller
tidigare. Rätt till hustrutillägg har en sådan kvinna för tid före den
månad då hon fyller sextiofem år, om hon är hustru till någon som uppbär
folkpension i form av ålderspension eller förtidspension. För denna rätt
förutsätts vidare att hustrun har fyllt sextio år och själv inte uppbär
sådan folkpension och makarna varit gifta minst fem år. När det finns
särskilda skäl, får hustrutillägg utges även om hustrun inte har fyllt
sextio år eller makarna varit gifta kortare tid än fem år.

Hustrutillägg skall, om inte annat följer av vad som föreskrivs i tredje
stycket eller 4 §, för år räknat motsvara skillnaden mellan å ena sidan
det sammanlagda beloppet av folkpension i form av hel ålderspension till
två makar jämte två pensionstillskott till ålderspension enligt lagen om
pensionstillskott samt å andra sidan folkpension i form av hel
ålderspension till ogift jämte ett sådant pensionstillskott,
ålderspensionerna och pensionstillskotten beräknade för år och under
förutsättning att de börjat utgå från och med den månad varunder den
pensionsberättigade fyllt sextiofem år.

I fall då mannens ålders- eller förtidspension enligt bestämmelserna i 5
kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring utges med viss andel av
oavkortad sådan pension, utgör hustrutillägget motsvarande andel av det
hustrutillägg som anges i andra stycket. Lag (1992:1280).

2 § Kommun skall utge kommunalt bostadstillägg till den som uppbär
folkpension i form av ålderspension, förtidspension, omställningspension
eller särskild efterlevandepension och som den 1 november föregående år
var folkbokförd inom kommunen eller till där folkbokförd hustru som
uppbär hustrutillägg. Kommunalt bostadstillägg skall också utges till
den som den 1 november föregående år var folkbokförd inom kommunen och
uppbär folkpension i form av änkepension med stöd av
övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

Kommunalt bostadstillägg utgår enligt de grunder kommunen bestämmer,
dock lägst med belopp som beräknat per månad svarar mot den del av den
månatliga bostadskostnad, som enligt föreskrifter som regeringen
meddelar med stöd av 14 § andra stycket skall täckas av bostadstillägg
för att statsbidrag skall lämnas. Avvikelse från vad i 4 och 5 §§
stadgas må dock icke äga rum, och för rätt till kommunalt bostadstillägg
må ej fordras viss tids bosättning inom kommunen eller uppställas annat
därmed jämförligt villkor. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, riksförsäkringsverket beslutar om grunder för beräkning av
bostadskostnaderna i ärende enligt denna lag. Regeringen äger meddela
föreskrifter angående det högsta belopp som må utgå i kommunalt
bostadstillägg för pensionsberättigad, som är bosatt i ålderdomshem
eller därmed likställt hem.

Kommunen skall utan dröjsmål underrätta riksförsäkringsverket och den
allmänna försäkringskassa, inom vars verksamhetsområde kommunen är
belägen, om de beslut som fattas rörande kommunalt bostadstillägg. Lag
(1991:509).

3 § Hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg må ej utgå till
ålderspension, som den till sådan pension berättigade åtnjuter för tid
före den månad varunder han fyller sextiofem år. Lag (1974:786).

4 § Hustrutillägg minskas med sextio procent och kommunalt
bostadstillägg med trettiofem procent av den del av den
pensionsberättigades årsinkomst som överstiger 750 kr för den som är
gift och 1 000 kr för annan. Till den del årsinkomsten överstiger ett
och ett halvt basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring minskas dock bostadstillägget med fyrtio procent av
inkomsten.

Minskning skall, där rätt till såväl hustrutillägg som kommunalt
bostadstillägg föreligger, göras först å bostadstillägget och därefter å
hustrutillägget.

Om hustrutillägg med tillämpning av 1 § tredje stycket skall utges med
viss andel av oavkortat sådant tillägg, skall minskning med hänsyn till
årsinkomst beräknas på ett oavkortat hustrutillägg och andelsberäkning
enligt 1 § tredje stycket göras först på det belopp som framkommer efter
denna minskning. Lag (1992:1738).

5 § Med årsinkomst avses i denna lag den inkomst, för år
räknat, som någon kan antas komma att få under den närmaste
tiden. Såsom inkomst räknas inte allmänt barnbidrag,
vårdnadsbidrag, folkpension, tilläggspension enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring till den del pensionen föranlett
minskning av pensionstillskott enligt 3 § lagen (1969:205) om
pensionstillskott eller av barntillägg enligt 9 kap. 1 § sista stycket
lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av
år 1989, livränta som avses i 17 kap. 2 § nyssnämnda lag i vad den
enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd som
någon på grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att
utge. Som inkomst räknas inte heller vuxenstudiebidrag enligt
studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983: 1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag vid
arbetsmarknadsutbildning eller inkomst av sådan
privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 §
kommunalskattelagen (1928:370). Som inkomst räknas inte
ersättning som avses i lagen (1971:118) om skattefrihet för
ersättning till neurosedynskadade. För den som uppbär folkpension
i form av ålderspension skall som inkomst inte räknas sådan intäkt
av tjänst som avses i 32 § 1 mom. a) kommunalskattelagen eller
intäkt av aktiv näringsverksamhet som avses i 18 § samma lag. Vid
inkomstberäkningen skall för den som uppbär folkpension i form
av partiell förtidspension bortses från ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan

a) ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension
jämte däremot svarande pensionstillskott, beloppet i
förekommande fall beräknat med beaktande av bestämmelserna i
17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring och

b) den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.

Vid uppskattning av förmögenhets avkastning skall denna höjas
med tio procent av det belopp, varmed förmögenheten överstiger
för den som är gift sextiotusen kronor, och för annan
sjuttiofemtusen kronor. Vid beräkning av förmögenhet skall värdet
av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 §
kommunalskattelagen inte beaktas.

Värdet av naturaförmåner skall uppskattas efter regler, som
fastställas av regeringen.

I fråga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas
utgöra hälften av deras sammanlagda årsinkomst och värdet av
förmögenhet beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda
förmögenhet.

Årsinkomst avrundas för envar pensionsberättigad till närmast hela
tiotal kronor. Lag (1994:562).

6 § Rätten till hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg skall
omprövas om ändring har skett i de förhållanden som bestämmer förmånens
storlek.

Ändras den del av årsinkomsten som utgörs av tilläggspension eller
därmed jämförlig utländsk ersättning, statlig eller kommunal
personalpension, delpension eller arbetsskadeersättning eller
motsvarande ersättning, får hustrutillägget eller det kommunala
bostadstillägget räknas om. Lag (1982:232).

7 § har upphävts genom lag (1987:207).

8 § Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är
skyldig att, om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt
förbättrats, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan om detta till den
allmänna försäkringskassan. Enahanda skyldighet åligger honom, om han
åtnjuter kommunalt bostadstillägg och folkbokförs i annan kommun än
förut, så ock om han ingår äktenskap eller om hans äktenskap upplöses
genom makens död eller annorledes. Är den som åtnjuter tillägget omyndig
åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren. Om den som uppbär förmånen
har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne
motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i
uppdraget. Uppbärs förmånen av myndighet eller av annan person än den
pensionsberättigade eller dennes förmyndare, gode man eller förvaltare,
är även sådan myndighet eller person anmälningsskyldig. Lag (1991:509).

9 § Gift pensionsberättigad, vilken stadigvarande lever åtskild från sin
make, skall, där ej särskilda skäl till annat föranleda, vid
tillämpningen av denna lag likställas med ogift pensionsberättigad.

Med gift pensionsberättigad likställes pensionsberättigad, som
stadigvarande sammanbor med annan, med vilken den pensionsberättigade
varit gift eller har eller har haft barn.

10 § Frågor om förmåner enligt denna lag skall i den allmänna
försäkringskassan prövas av socialförsäkringsnämnd i den omfattning
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket
föreskriver. Lag (1986:142).

11 § Ansökan om förmån enligt denna lag skall innehålla nödiga
upplysningar för bedömande av sökandens rätt samt en av sökanden och, om
han är gift, hans make underskriven förklaring på heder och samvete att
de lämnade upplysningarna är med sanningen överensstämmande. För sökande
som är omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken
skall förklaringen avges av förmyndaren eller, om det kan anses följa av
uppdraget, av gode mannen eller förvaltaren. Lag (1988:1268).

12 § Bankaktiebolag, sparbanker och andra penningförvaltande
inrättningar skall på begäran lämna domstol, riksförsäkringsverket eller
allmän försäkringskassa uppgift för namngiven person rörande förhållande
som är av betydelse för tillämpning av denna lag. Lag (1991:217).

13 § Om något annat inte följer av föreskrifterna i det föregående,
skall vad som sägs i lagen (1962:381) om allmän försäkring eller annan
författning om folkpension tillämpas på motsvarande sätt på en förmån
enligt denna lag. En förändring av förmånen skall dock gälla från och
med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder
ändringen, om förhållandena avser hela den månaden. Lag (1989:222).

14 § Kommunala bostadstillägg skall bekostas av den kommun där den
pensionsberättigade var folkbokförd den 1 november föregående år.

Till kommunens kostnader enligt första stycket utgår statsbidrag enligt
bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1991:509).

15 § Riksförsäkringsverket uträknar varje kommuns kostnad för kommunala
bostadstillägg. Skattemyndigheten ombesörjer uppbörd av belopp som
kommun skall erlägga. Lag (1990:351).

16 § En kommun skall varje månad erlägga det belopp som
riksförsäkringsverket preliminärt beräknar som kommunens kostnad för
kommunala bostadstillägg för månaden. Detta belopp avräknas mot det
förskott på kommunalskatt, som kommunen samma månad får uppbära enligt 4
§ lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan
menighets utdebitering av skatt, m. m. Om det belopp som avräknats inte
motsvarar kommunens kostnad för månaden skall jämkning ske av något av
de preliminärt beräknade belopp som skall avräknas inom två månader
efter den månad under vilken anledning till jämkning uppkom.

Riksförsäkringsverket skall lämna riksrevisionsverket,
skattemyndigheterna och kommunerna uppgift om de belopp som skall
avräknas. Lag (1990:351).

17 § De närmare föreskrifter som finnas erforderliga för tillämpningen
av denna lag, meddelas av regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande av riksförsäkringsverket. Lag (1974:786).

Övergångsbestämmelser

1983:962

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 5 § första stycket fjärde
meningen och 5 § andra stycket den 1 juli 1989, och i övrigt
den 1 januari 1990. Lag (1988:1527).

2. För den som vid ikraftträdandet uppbär hustrutillägg skall tillägget
fortsättningsvis utgå med en garantinivå som motsvarar det belopp som
utgick för december 1983. Om ändrade förhållanden medför att
hustrutillägget skulle minskas vid tillämpning av de äldre
bestämmelserna skall garantinivån dock sänkas till detta lägre belopp.

3. De nya föreskrifterna i 5 § första stycket fjärde meningen och 5 §
andra stycket tillämpas inte i fråga om hustrutillägg eller kommunalt
bostadstillägg som avser tid före den 1 juli 1989. Lag (1988:1527).

1985:755

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande för tid före ikraftträdandet.

1986:271

Denna lag träder i kraft, i fråga om 16 § andra stycket den 1 januari
1987, och i övrigt den 1 juli 1987. Äldre bestämmelser i 16 § första
stycket gäller i fråga om avräkning av kommunernas kostnader för
kommunala bostadstillägg för tid före den 1 juli 1987. Lag (1986:1313).

1987:207

Denna lag träder i kraft, i fråga om 7 och 8 §§ den 1 juli 1987, och i
övrigt den 1 januari 1988.

1988:883

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 5 § första stycket fjärde
meningen och 5 § andra stycket, frånsett vad som föreskrivits om aktiv
näringsverksamhet samt om privatbostadsfastighet och privatbostad, den 1
juli 1989, i fråga om 5 § första stycket tredje och fjärde meningarna
och andra stycket såvitt avser aktiv näringsverksamhet,
privatbostadsfastighet och privatbostad den 1 januari 1991, och i övrigt
den 1 januari 1990. Lag (1990:778).

2. Äldre föreskrifter om hustrutillägg gäller fortfarande för kvinnor
som är födda år 1935 eller senare och som har rätt till sådant tillägg
för december 1989. Om i fall som nu sagts hustrutillägg upphör att utgå
efter ikraftträdandet, föreligger inte längre rätt till en sådan förmån.

3. De föreskrifter i 5 § första stycket fjärde meningen och de
föreskrifter i 5 § andra stycket som träder i kraft den 1 juli 1989
tillämpas inte i fråga om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg som
avser tid före den 1 juli 1989. De nya föreskrifter i 5 § första stycket
tredje och fjärde meningarna och andra stycket som träder i kraft den 1
januari 1991 tillämpas inte i fråga om hustrutillägg eller kommunalt
bostadstillägg som avser tid före den 1 januari 1991. Lag (1990:778).

1989:222

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter tillämpas
fortfarande när anledning till ändringen av förmånen har uppkommit före
ikraftträdandet.

1990:351

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:777

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om kommunalt bostadstillägg för tid före
ikraftträdandet.

1991:1994

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. De nya föreskrifterna
tillämpas inte i fråga om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg som
avser tid före ikraftträdandet.

1992:1280

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om hustrutillägg som
avser tid före ikraftträdandet.

3. Hustrutillägg som utges för december 1992 och vartill rätt föreligger
vid ikraftträdandet skall inte minskas för tiden därefter på grund av
den nya bestämmelsen i 1 § tredje stycket.