Kungörelse (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.

SFS nr
1962:394
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:782
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:955

1 § Ansökan om pension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring (folkpension och tilläggspension) eller om
hustrutillägg eller bostadstillägg till pensionärer skall göras
hos den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap.
socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende
avseende den sökande.

Ansökan bör inges eller insändas till allmän försäkringskassa,
som avses i första stycket. Ansökan får även inges eller
insändas till annan allmän försäkringskassa eller till
kommunalt organ, som Riksförsäkringsverket bestämmer.
Förordning (2000:1037).

2 § Ansökan skall göras skriftligen å blankett enligt av
riksförsäkringsverket fastställt formulär. Ansökningsblankett
tillhandahålles kostnadsfritt.

3 § Ansökan skall undertecknas av sökanden. Är sökanden gift
och avser ansökningen hustrutillägg eller bostadstillägg till
pensionärer, skall även sökandens make underteckna ansökningen.
Förordning (2001:955).

4 § Vid ansökan skall, i den mån Riksförsäkringsverket så
föreskriver, fogas personbevis enligt fastställt formulär
eller, där hinder därför möter, annat bevis enligt
Riksförsäkringsverkets bestämmande.

Avser ansökningen förtidspension på grund av nedsatt
arbetsförmåga eller särskild efterlevandepension på grund av
nedsatt hälsa, skall läkarutlåtande om den försäkrades
hälsotillstånd ges in. Detta gäller dock inte om särskilda skäl
talar emot det eller i fall som avses i tredje stycket.

Om förtidspension har dragits in eller minskats enligt 16 kap.
7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring på grund av att den
försäkrade börjat förvärvsarbeta och ansökan görs om att
förmånen åter skall utges behöver läkarutlåtande inte ges in
under förutsättning att

1. ansökan görs inom fem år räknat från och med den månad då
pensionen drogs in eller minskades,

2. det förvärvsarbete som beslutet om indragning eller
minskning grundades på har upphört, och

3. ansökan avser förmån av högst motsvarande grad och beräknad
på grundval av samma pensionspoängtal som gällde för den
pension som den försäkrade uppbar vid tidpunkten för
indragningen eller minskningen.

I fråga om sjukbidrag gäller vad som sagts i tredje stycket
endast fram till utgången av giltighetstiden för det tidigare
beslutet om att utge sjukbidrag. Förordning (2000:1037).

5 § Vad som stadgats ovan skall även gälla ansökan om ökning
av pensionsförmån, hustrutillägg och bostadstillägg till pensionärer.
Förordning (1994:1190).

6 § En allmän försäkringskassa får, utan hinder av att ansökan inte har
gjorts, besluta om att utge pension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring efter framställning av ett statligt eller, om regeringen
förordnar det, ett kommunalt personalpensionsorgan. Förordning
(1992:1557).

7 § Föreskrifter om i vilka fall försäkringskassan enligt 16 kap. 1 §
första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring skall besluta om
pension utan ansökan får meddelas av Riksförsäkringsverket. Verket får
även meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av denna kungörelse. Förordning (1992:1557).

Övergångsbestämmelser

2002:782

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan och
utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. som
avser tid före den 1 januari 2003.