Kungl. Maj:ts Arkivstadga (1962:40) för Stockholm

SFS nr
1962:40
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1962-01-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:447
Upphävd
1991-07-01

1 § Stockholms stadsarkiv är arkivmyndighet och arkivdepå för
statsmyndigheter, varom i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen stadgas
och vilkas verksamhet huvudsakligen avser Stockholm, samt för
kommunala myndigheter.

Med arkiv hos statsmyndighet avses i denna stadga jämväl kyrkoarkiv
och arkiv hos den kyrkliga samfälligheten ävensom arkiv hos sådan
kommunal myndighet, som omförmäles i 2 § allmänna arkivstadgan.

2 § Stadsarkivet åligger särskilt att följa arkivväsendets utveckling
inom Stockholm och vidtaga härav betingade åtgärder eller hos
riksarkivet göra de framställningar och avgiva de förslag, vartill
anledning finnes, att främja en ändamålsenlig gallring av arkiv och
att, i den mån så kan ske, lämna enskilda råd i arkivfrågor.

3 § Stadsarkivet har att enligt vad därom är stadgat mottaga
arkivhandlingar från statliga och kommunala myndigheter ävensom i
övrigt fullgöra de åligganden som jämlikt allmänna arkivstadgan och
andra föreskrifter ankommer på stadsarkivet.

Stadsarkivet äger, i den utsträckning så kan ske, mottaga arkivhand
lingar från korporationer, associationer, anstalter, enskilda personer
och inrättningar, vilkas verksamhet är av betydelse för Stockholms
historia och förvaltning.

4 § Stadsarkivet har att med iakttagande i tillämpliga delar av
allmänna arkivstadgan och gällande bestämmelser om utgallring handha i
stadsarkivet förvarade arkiv och samlingar samt att söka fullständiga
dessa.

Arkiven skola ordnas och förtecknas så, att varje särskilt arkiv
sammanhålles och att anslutning göres till den ordning, som uppkommit
i och genom arkivbildarens organisation och verksamhet.

5 § Arkiven och samlingarna skola på lämpligt sätt hållas tillgängliga
för forskning och studier.

Stadsarkivet åligger att tillhandagå myndigheter och forskare med
upplysningar om arkivhandlingar, att utgiva handlingar och i övrigt
understödja vetenskaplig forskning av betydelse för Stockholms
historia och förvaltning samt att underhålla och fullständiga sitt
bibliotek.

6 § I fråga om arkiv hos kommunala myndigheter utfärdas av
kommunfullmäktige, med iakttagande av vad i denna stadga sägs,
bestämmelser om arkivförteckning, inspektion, utgallring och avlämning
av arkivhandlingar ävensom övriga för arkiven erforderliga
bestämmelser. Kungörelse (1971:110).

7 § Förvaltningen av stadsarkivet tillkommer Stockholms kommuns
arkivnämnd.

Riksarkivet äger förrätta inspektion av stadsarkivet. Det vid
inspektionen förda protokollet skall tillställas arkivnämnden.
Kungörelse (1971:110).

8 § Stadsarkivet skall årligen senast den 31 januari till riksarkivet
och arkivnämnden avgiva berättelse över verksamheten vid stadsarkivet
under det senast förflutna kalenderåret.

9 § Chef för stadsarkivet är stadsarkivarien.

Vid stadsarkivet äro dessutom anställda förste arkivarier och
arkivarier samt övrig personal enligt stat.

10 § Stadsarkivets verksamhet bedrives på sektioner enligt
arkivnämndens närmare bestämmande. Kungörelse (1971:110).

11 § Kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder äga, utan erläggande av lösen, erhålla bestyrkt avskrift av i
stadsarkivet förvarad arkivhandling ävenom utan gottgörelse få
arkivalisk undersökning verkställd. Kungörelse (1971:110).

12 § Kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder äga att för handläggning av tjänsteärende såsom lån utbekomma
i stadsarkivet förvarad arkivhandling, under villkor, varom med
stadsarkivet kan överenskommas. Kungörelse (1971:110).

13 § Tiden för stadsarkivets öppethållande bestämmes av arkivnämnden
med iakttagande av vad som är eller varder föreskrivet om arbetstiden
för Stockholms kommuns tjänstemän. Kungörelse (1971:110).

14 § I fråga om tillsättning och entledigande av befattningshavare vid
stadsarkivet samt angående befattningshavares avlöning, pension,
semester, tjänstledighet och tjänsteförhållanden i övrigt skola för
Stockholms kommunala befattningshavare gällande föreskrifter äga
tillämpning.

Innan tjänst som stadsarkivarie, förste arkivarie eller arkivarie
tillsättes, skall från riksarkivet inhämtas yttrande angående sökandes
behörighet och lämplighet.

15 § har upphävts genom förordning (1983:735).