Lag (1962:401) om förvaltningen av de allmänna försäkringskassornas fonder för den obligatoriska och den frivilliga sjukförsäkringen

SFS nr
1962:401
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:795
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:846

1 § För förvaltningen av den obligatoriska sjukförsäkrings-
fonden enligt p. 5 övergångsbestämmelserna till lagen (1998:87)
om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring och den
frivilliga sjukförsäkringsfonden enligt 21 kap. 2 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring skall följande gälla.
Lag (1998:89).

2 § Allmän försäkringskassa må placera fondmedel

1. i obligationer utfärdade av staten, kommun eller Sveriges
allmänna hypoteksbank;

2. i obligationer garanterade av staten eller kommun;

3. i obligationer och andra för den allmänna rörelsen avsedda
förskrivningar, som offentligen utbjudits av svenskt
bankaktiebolag, Sveriges investeringsbank aktiebolag eller
Nordiska investeringsbanken;

4. i andra skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av
staten eller kommun eller utfärdade av riksbanken,
bankaktiebolag, sparbank eller centralkassa för
jordbrukskredit;

5. i skuldförbindelser, för vilka kassan äger säkerhet genom
inteckning i annan fastighet än industrifastighet inom två
tredjedelar av senast fastställda taxeringsvärde, därvid i
taxeringsvärdet å jordbruksfastighet icke må medräknas
taxeringsvärdet å växande skog; dock skall åbyggnad, för att
inteckning i fastigheten må godkännas, vara brandförsäkrad i
försäkringsbolag, som avses i lagen om försäkringsrörelse,
eller i utländsk försäkringsanstalt med rätt att driva
försäkringsrörelse här i riket; samt

6. med riksförsäkringsverkets medgivande i fastighet, avsedd
för kassans verksamhet; och skall i fråga om brandförsäkring av
åbyggnad gälla vad vid 5 stadgas. Lag (2003:846).

3 § Utan hinder av vad i 2 § föreskrives må allmän försäkringskassa med
riksförsäkringsverkets medgivande såsom tillgång i fond redovisa värdet
i inventarier, som anskaffats för kassans verksamhet, under
förutsättning att nedskrivning av värdet sker med minst en tiondel varje
år.