Kungl. Maj:ts brev (1962:403) till riksförsäkringsverket med bemyndigande att utfärda tillämpningsföreskrifter till lagen om allmän försäkring, m.m.

SFS nr
1962:403
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:562
Upphävd
1998-07-01

Kungl. Maj:t finner gott att, med stöd av 20 kap. 8 och 16 §§ lagen den
25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring samt 39 § lagen den 25 maj
1962 (nr 382) angående införande av lagen om allmän försäkring,
bemyndiga riksförsäkringsverket att /k/ dels /-k/ utfärda föreskrifter
rörande skyldighet för enskild att lämna uppgifter, som äro av betydelse
för tillämpningen av lagen om allmän försäkring, /k/ dels /-k/ utfärda
tillämpningsföreskrifter till och föreskrifter i samband med införande
av nämnda lag, allt i den mån Kungl. Maj:t ej annorlunda förordnat eller
riksförsäkringsverket ej finner föreskrifterna vara av sådan natur att
det icke ankommer på verket att meddela dem.