/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:413) om rätt i vissa fall för den som driver epileptikeranstalt att uppbära allmänt barnbidrag;

SFS nr
1962:413
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-05-25
Författningen har upphävts genom
SFS1988:574
Upphävd
1988-07-01