Förordning (1962:42) om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s.k. riskgarantier

SFS nr
1962:42
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1962-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit
gott förordna, att belopp, vilket vid dödsfall eller invaliditet utgår
på grund av de riskgarantier statsverket iklätt sig för personal, som
tjänstgör för Förenta Nationernas räkning eller vid det skandinaviska
undervisningssjukhuset i Korea, ej skall vid taxering enligt
kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt utgöra
skattepliktig inkomst. (Jämför 1974:770 ö.b.)

Övergångsbestämmelser

1962:42

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen
enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling och skall äga tillämpning jämväl med avseende å
1962 och tidigare års taxeringar. Har någon vid förordningens
ikraftträdande redan blivit taxerad för belopp, som avses i
förordningen, äger han anföra besvär över taxeringen inom den tid och
i den ordning, varom förmäles i 100 och 104 §§ taxeringslagen.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 2 maj 1958 (nr 173)
om skattefrihet för belopp, som utgår på grund av vissa s. k.
riskgarantier. (Jämför 1974:773 ö.b.)