Förordning (1962:500) om brandfarliga varor som omhänderhas av försvarsmakten, m.m.

SFS nr
1962:500
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1145
Upphävd
1989-07-01

1 § Central förvaltningsmyndighet inom försvarsmakten får
beträffande brandfarliga varor, som omhänderhas av
försvarsmakten, ävensom anordningar för förvaring, hantering
eller transport medelst rörledning av sådana varor föreskriva
om undantag från förordningen (1961:568) om brandfarliga
varor under fältmässig övning samt under provning i samband
med tekniskt utvecklingsarbete. Förordning (1982:927).

2 § Om det av hänsyn till krav på krigsmässig användning,
militär beredskap eller utbildning eller av annat särskilt skäl är
påkallat, får vederbörande centrala förvaltningsmyndighet inom
försvarsmakten i fråga om anläggning, över vilken
försvarsmakten förfogar, ävensom beträffande brandfarliga varor
som omhänderhas av försvarsmakten, och anordning för
förvaring, hantering eller transporter medelst rörledning av
sådana varor, i samråd med sprängämnesinspektionen utfärda
särskilda bestämmelser att träda i stället för föreskrifter, som
sprängämnesinspektionen utfärdat jämlikt förordningen (1961:568) om
brandfarliga varor.

Den centrala förvaltningsmyndigheten får också i samråd med
sprängämnesinspektionen meddela föreskrifter i fråga om andra
transporter av brandfarliga varor som omhänderhas av
försvarsmakten än som avses i 1 § eller 2 § första stycket om
transporterna inte omfattas av lagen (1982:821) om transport
av farligt gods.

Kan den centrala förvaltningsmyndigheten och sprängämnesinspektionen
inte enas, skall frågan hänskjutas till regeringens avgörande.
Förordning (1982:927).

3 § Särskilda bestämmelser avseende försvarsmaktens anläggningar
och anordningar för brandfarlig vara samt försvarsmaktens befattning
med dylik vara skola ges sådant innehåll att fara för skada genom
brand eller annorledes förebygges i den utsträckning detta är möjligt
utan att syftet med den åtgärd bestämmelen avser äventyras. Förordning
(1981:497).

4 § Myndighet inom försvarsmakten skall sträva efter att personalens
befattning med brandfarlig vara under förhållanden då särskilda enligt
1 och 2 §§ utfärdade bestämmelser gälla, så långt det utan
eftersättande av försvarsmaktens uppgifter är möjligt, försiggår
på lika betryggande sätt som är föreskrivet för enskilda personers
och företags motsvarande befattning.

Myndighet inom försvarsmakten bör, därest ej av särskild anledning
hinder däremot föreligger, vid behandling av ärende om brandfarlig
vara i erforderlig utsträckning samråda med de civila myndigheter,
som skulle ha medverkat vid ärendets behandling, därest detta avsett
enskild person eller enskilt företag. Central och regional myndighet
inom försvarsmakten må därvid samråda direkt med central och regional
civil myndighet. Förordning (1981:497).

5 § Kommer riket i krig eller inträder beredskapstillstånd, äger
vederbörande centrala förvaltningsmyndighet inom försvarsmakten,
när så finnes påkallat, beträffande försvarsmaktens anläggningar
och anordningar för brandfarlig vara samt försvarsmaktens befattning
med dylik vara meddela ytterligare undantag från förordningen om
brandfarliga varor samt utfärda särskilda bestämmelser utan föregående
samråd med sprängämnesinspektionen. Förordning (1981:497).