Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:502) om tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

SFS nr
1962:502
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1045
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1045

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och
territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.