Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:503) med vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldig med hemvist i vissa brittiska territorier

SFS nr
1962:503
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1045
Upphävd
1988-01-01

Kung. Maj:t — som förut denna dag utfärdat kungörelse (nr 502) om
tillämpning av en mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland den
27 november 1961 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa
brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige
samt Storbritannien och Nordirland den 28 juli 1960 ingångna avtalet
för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt
beträffande inkomstskatter — har funnit gott att, med stöd av 17 §
förordningen den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt, förordna som
följer.

1 § Därest av omständigheterna uppenbarligen framgår att den, som
lyfter utdelning å aktie i svenskt aktiebolag, enligt förenämnda avtal
och kungörelse är fritagen från skyldighet att utgöra kupongskatt för
utdelningen, skall den sålunda föreliggande rätten till befrielse från
kupongskatt iakttagas redan vid utbetalning av utdelningen.

Kan det antagas, att den, som lyfter utdelningen, handlar som bulvan
för annan, skall däremot vid utbetalning av utdelningen för gäldande av
kupongskatt innehållas i 2 § förordningen om kupongskatt angiven
procent av utdelningen. Motsvarande skall gälla, då eljest av
omständigheterna icke uppenbarligen framgår att rätt till befrielse
från kupongskatt föreligger enligt avtalet och kungörelsen (t.ex.
därför att uppgiften å den skattskyldiges adress är ofullständig).

Om påföljd vid underlåtenhet att behörigen innehålla och till
kupongskattekontoret inbetala kupongskatt stadgas i ovannämnda
förordning.

2 § Kan någon i fall, då del av utdelning innehållits jämlikt 1 § andra
stycket, visa att han enligt förenämnda avtal och kungörelse är
fritagen från skyldighet att utgöra kupongskatt, skall det innehållna
beloppet på ansökan av den skattskyldige restitueras.

3 § Ansökan om restitution, som i 2 § sägs, skall ingivas till
kupongskattekontoret senast under tredje kalenderåret efter det, då
utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

Vid ansökan skola fogas vederbörligt intyg rörande den erlagda
kupongskatten samt utredning om att sökanden vid den tidpunkt, då
utdelningen blev tillgänglig för lyftning, ägde hemvist i det brittiska
territorium, varom fråga är.

I ansökningen skall vidare angivas huruvida sökanden vid den tidpunkt,
då utdelningen blev tillgänglig för lyftning, bedrev rörelse i Sverige
från ett härstädes beläget fast driftställe. Uppgiver sökanden att så
icke var fallet, skall uppgiften styrkas medelst intyg av bank eller
annan, som kan antagas känna till sökandens affärsförhållanden.

4 § Beslut i anledning av ansökan om restitution meddelas av
kupongskattenämnden.

Över kupongskattenämndens beslut må besvär anföras i den ordning, som
angives i 15 § förordningen om kupongskatt.

Övergångsbestämmelser

1987:1045

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande, för de stater och
territorier på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.