Lag (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

SFS nr
1962:512
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1962-09-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:681

1 § Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut eller
av sådan myndighet godkänd förbindelse, varigenom i Danmark,
Finland, Island eller Norge någon förpliktats eller utfäst sig
att betala underhållsbidrag till make, förutvarande make, barn,
styvbarn eller barnets mor, skall erkännas här i landet utan
någon särskild stadfästelse.

Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut, av sådan
myndighet godkänd förbindelse eller annan skriftlig
förbindelse, varigenom i Danmark, Finland, Island eller Norge
någon förpliktats eller utfäst sig att betala sådant bidrag och
som kan verkställas i den staten, skall på begäran omedelbart
verkställas här i landet. Detsamma skall gälla sådan ännu icke
lagakraftvunnen dom och sådant av rätten eller domaren meddelat
beslut som kan verkställas lika med lagakraftvunnen dom.
Lag (2001:400).

2 § Framställning om erhållande av verkställighet göres hos
myndighet i den fördragsslutande stat, där sökanden vistas,
eller i den stat, där domen eller beslutet meddelades eller
förbindelsen ingicks.

Vistas sökanden i Sverige, görs framställningen direkt hos
Kronofogdemyndigheten.

Framställning, som gjorts i Danmark, Finland, Island eller
Norge, skall av behörig myndighet översändas till
Kronofogdemyndigheten.

Myndighet, som i Danmark, Finland, Island eller Norge
förskottsvis utbetalat bidrag, får göra framställning om
indrivning av bidraget direkt hos Kronofogdemyndigheten.

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket,
skall vara åtföljd av bestyrkt översättning i erforderliga
delar till svenska, danska eller norska språket.
Lag (2006:681).

3 § Kronofogdemyndigheten får, om så anses nödvändigt, kräva
bevis för att domen, beslutet eller förbindelsen uppfyller de
villkor för verkställighet som anges i 1 §. Sådant bevis
utfärdas, i den stat där domen eller beslutet meddelades eller
förbindelsen ingicks, av den myndighet som är behörig att
översända en sådan framställning som avses i 2 § tredje
stycket.

Har underhållsbidraget icke i domen, beslutet eller
förbindelsen fastställts till bestämt belopp eller avser
framställning om verkställighet högre belopp än som
fastställts, må ock bevis om bidragets storlek krävas enligt
vad i första stycket stadgas. Lag (2006:681).

4 § Verkställigheten sker enligt vad som är stadgat om svensk domstols
lagakraftvunna dom eller, såvitt angår indrivning på grund av skriftlig
förbindelse, för motsvarande fall gäller om här slutet avtal.
Verkställigheten försiggår utan avgift för den berättigade, såframt den
ej skall ske i den ordning som gäller beträffande fast egendom. Utgift,
för vilken befrielse sålunda njutes, skall gäldas av allmänna medel.

Influtet belopp översändes till sökanden eller till annan, som denne
bestämmer.

5 § Vad i denna lag stadgas om underhållsbidrag avser jämväl bidrag till
förlossnings- och barnsängskostnader samt till utgifter för barns
särskilda utbildning, så ock för dess dop, konfirmation, sjukdom,
begravning och dylikt.

6 § Kostnadsersättning, som ålagts den bidragspliktige i anledning av
underhållsfrågans prövning, kan indrivas enligt reglerna i denna lag.