Kungörelse (1962:516) med föreskrifter rörande rätt till folkpension utom riket i vissa fall

SFS nr
1962:516
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:965
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:1558

Har någon erhållit folkpension med stöd av reglerna i 5 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring men sedan förlorat sin rätt till pension
på grund av att han upphört att vara bosatt i Sverige, kan han efter
ansökan få fortsätta att uppbära pensionen. En förutsättning för detta
är att han vistas utomlands för vård av hälsan eller för behandling av
sjukdom och det finns skälig anledning att anta att vården eller
behandlingen har avsevärd betydelse för honom. Behovet av vården eller
behandlingen skall styrkas med läkarintyg eller på annat
tillfredsställande sätt.

De ytterligare föreskrifter, som behövs för verkställigheten av denna
kungörelse, meddelas av Riksförsäkringsverket. Förordning (1992:1558).

Övergångsbestämmelser

2002:965

De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för förmån som
avser tid före utgången av december 2002.