Kungörelse (1962:519) angående uppskattning av värdet av naturaförmåner vid tillämpning av lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, m.m.

SFS nr
1962:519
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1189
Upphävd
1995-01-01

Åtnjuter pensionsberättigad bostad eller annan förmån mot ersättning,
som avsevärt understiger det värde, vartill förmånen sålunda bör
uppskattas, skall skillnaden mellan nämnda värde och den betingade
ersättningen anses såsom naturaförmån och räknas såsom inkomst.

De ytterligare föreskrifter, som finnas erforderliga för tillämpningen
av denna kungörelse, meddelas av riksförsäkringsverket.

Övergångsbestämmelser

1962:519

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1963, då Kungl. Maj:ts
brev till pensionsstyrelsen den 18 juli 1952 (nr 607) med föreskrifter
angående fastställande av regler för uppskattning enligt lagen om
folkpensionering av naturaförmåner upphör att gälla.

För den som vid utgången av år 1962 åtnjuter hustrutillägg, kommunalt
bostadstillägg eller änkepension må de nya bestämmelserna ej föranleda
sänkning av utgående belopp.