Förordning (1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos Pensionsmyndigheten

SFS nr
1962:521
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-09-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:392

1 § Pensionsmyndigheten administrerar enligt vad nedan sägs
frivillig försäkring för temporär ålderspension eller
livsvarig ålderspension.

Försäkring för livsvarig ålderspension får lämnas

a) för beredande av pension att utgå omedelbart,

b) för beredande av pension från en i enlighet med 3 § tredje
stycket vald tidpunkt. Förordning (2009:1176).

2 § Om vid försäkring för temporär ålderspension eller vid
försäkring för livsvarig ålderspension enligt 1 § andra
stycket b) sådan nedsättning av arbetsförmågan som anges i 33
kap. 5 och 6 §§ socialförsäkringsbalken inträder före den
månad, under vilken den försäkrade fyller femtiofem år, får den
från nämnda ålder tillförsäkrade pensionen, enligt av
regeringen fastställda grunder, utges med reducerat belopp i
form av förtidspension, dock inte före fyllda sexton år.
Förordning (2010:1650).

3 § Temporär ålderspension utgår från och med den månad då ansökan om
pension göres, dock tidigast från och med den månad, varunder den
försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med den månad,
varunder han fyller sextiotvå år.

Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket a) utgår från och med
den månad, då avgiften inbetalats.

Livsvarig ålderspension enligt 1 § andra stycket b) utgår från och med
den månad då ansökan göres, dock tidigast från och med den månad,
varunder den försäkrade fyller femtiofem år, och senast från och med
den månad, varunder han fyller sjuttio år. Förordning (1976:1048).

4 § Temporär ålderspension utgår till och med månaden näst före den,
varunder den försäkrade fyller sextiofem år eller till och med den
tidigare månad, under vilken den försäkrade avlider.

Livsvarig ålderspension utgår till och med den månad, då den
försäkrade avlider.

Förtidspenison utgår till och med den månad, varunder den försäkrade
avlider eller rätten till pension eljest upphör. Förordning
(1976:1048).

5 § Har upphävts genom förordning (2004:883).

6 § Har upphävts genom förordning (2004:883).

7 § Det pensionsbelopp, vartill varje erlagd avgift
berättigar, framgår av tariffer, som enligt av regeringen
fastställda grunder utfärdas av Pensionsmyndigheten.

Vid pensionsbeloppets fastställande får pensionens belopp
höjas så, att pensionen kan betalas ut månadsvis i helt
krontal. Förordning (2009:1176).

8 § Pensionen utbetalas månadsvis om dess årliga belopp
uppgår till etthundratjugo kronor eller därutöver,
kvartalsvis om beloppet uppgår till åttio men inte till
etthundratjugo kronor, halvårsvis om beloppet uppgår till
femtio men inte till åttio kronor samt en gång om året, om
beloppet inte uppgår till femtio kronor. På framställning av
den försäkrade får Pensionsmyndigheten medge längre
utbetalningstermin än vad nu angivits. Är
utbetalningsterminen längre än en månad, sker utbetalningen
under terminens sista månad.

Tillkommer pensionen någon som flyttat utomlands, utbetalas
pensionen en gång om året, om inte Pensionsmyndigheten med
beaktande av vad i första stycket stadgas beslutar om kortare
utbetalningstermin. För utbetalning utom riket får krävas
bevis att rätt till pension alltjämt föreligger.
Förordning (2009:1176).

9 § Har upphävts genom förordning (2004:883).

10 § Har upphävts genom förordning (1985:973).

11 § Har upphävts genom förordning (2004:883).

12 § Har upphävts genom förordning (2004:883).

13 § Försäkrad, som önskar komma i åtnjutande av pension, ska
hos Pensionsmyndigheten göra ansökan härom på fastställt
formulär.

Har en försäkrad avlidit efter ingången av den månad, då han
eller hon uppnått eller skulle ha uppnått vid försäkring för
temporär ålderspension en ålder av sextiotvå år och vid
försäkring för livsvarig ålderspension en ålder av sjuttio
år, och har den försäkrade inte sökt pension, får den
försäkrades dödsbo skriftligen hos Pensionsmyndigheten
framställa sina rättsanspråk.

Vid ansökan eller framställning som nu sagts ska fogas
personbevis angående den försäkrade samt hans eller hennes
försäkringsbok. Förordning (2009:1176).

14 § På framställning av en försäkrad ska återköp av försäkring
medges om återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder
uppgår till högst 10 000 kronor och pension inte har beviljats.
Återköpsvärdet vid högsta medgivna pensionsålder beräknas efter
de vid återköpstidpunkten fastställda förmånerna. Till grund
för återköpsvärdet läggs samtliga avgifter som den försäkrade
erlagt till den frivilliga pensionsförsäkringen.

Har pension beviljats ska återköp medges om pensionen enligt
8 § första stycket ska betalas ut en gång om året.

Om det framräknade återköpsvärdet enligt första stycket
överstiger 10 000 kronor får Pensionsmyndigheten medge återköp
av försäkring i särskilda undantagsfall om

– återköpsvärdet vid tidpunkten för ansökan uppgår till högst
ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken, och

– återköpet är förenligt med försäkringstekniska grunder.

Om Pensionsmyndigheten funnit att återköp utifrån
försäkringstekniska grunder kan medges men återköpsvärdet
enligt tredje stycket överstiger ett belopp som motsvarar ett
prisbasbelopp ska ärendet överlämnas till Skatteverket för
prövning enligt 58 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).

Återköpsvärdet beräknas enligt grunder som regeringen
fastställer. Förordning (2010:1650).

15 § En försäkring enligt denna förordning får inte
pantsättas eller belånas.

Bestämmelserna i 107 kap. 9 och 10 §§, 112 kap. 5 § samt 113
kap. 10, 12, 14–17, 19 och 20 §§ socialförsäkringsbalken
gäller i tillämpliga delar beträffande en försäkring enligt
denna förordning.

I ärenden som rör den frivilliga försäkringen ska tillämpas
även de bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) som
enligt sin lydelse endast gäller ärenden som avser
myndighetsutövning mot någon enskild. Förordning (2013:392).

16 § De ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning meddelas av
Pensionsmyndigheten. Förordning (2009:1176).

Övergångsbestämmelser

2013:392

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.