/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1962:560) till statsmyndigheterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konsthantverk;

SFS nr
1962:560
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1962-11-02
Författningen har upphävts genom
SFS1990:195
Upphävd
1990-07-01

Jämlikt 3 § andra stycket instruktionen den 6 juni 1962 (nr 474) för
nationalmuseet med östasiatiska museet skall nationalmuseet bland annat
förteckna sådana museet ej anförtrodda samlingar av konst och
konsthantverk, som tillhöra staten eller understödjas av staten, i den
mån dessa ej stå under tillsyn eller vård av annan myndighet eller
inrättning, i vilken enligt vad därom är föreskrivet ingår betryggande
sakkunskap om konst och konsthantverk.

Med anledning av framställning från nationalmuseet finner Kungl. Maj:t
gott förordna följande.

Statsmyndigheterna skola till nationalmuseet så snart ske kan lämna
uppgift å sådana samlingar och föremål av konst och konsthantverk i
deras besittning, vilka ej stå under tillsyn eller vård av sådan
myndighet eller inrättning som avses i 3 § andra stycket instruktionen
för nationalmuseet med östasiatiska museet.

Uppgifterna skola lämnas å formulär, som fastställes och tillhandahålles
av nationalmuseet.

Det åligger nationalmuseet att giva berörda myndigheter erforderliga råd
och anvisningar.