Kungörelse (1962:564) om utgivande av riksbankssedlar å fem kronor med vissa förändringar i papperets utseende

SFS nr
1962:564
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-11-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har, på därom av fullmäktige i riksbanken gjord
framställning, velat härmed kungöra, att sedlar å fem kronor med
tryckår från och med 1962 komma att från riksbanken utlämnas i
allmänna rörelsen med det ändrade utseende av papperet i förhållande
till vad som angivits under rubriken /k/ Papper /-k/ i kungörelsen den
26 maj 1954 (nr 343) om utgivande av nya riksbankssedlar å fem kronor,
som framgår av följande beskrivning:

Papperet är till färgen svagt gulbrunt. Papperet är i talongen försett
med ett lodrätt band av vattenmärken, föreställande Esaias Tegnér i
helprofil med ansiktet vänt mot sedelns mitt, samt innehåller i
sedelns övriga del siffran 5 och bokstäverna KR i vattenmärken,
ordnade i vågräta rader.

Mellan framsidans högra lodräta bård och porträttmedaljongen är i
papperet inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd, vilken framträder å
sedeln som en rak blå linje.