/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1962:584) med vissa föreskrifter om sjukpenningklassplacering vid ikraftträdandet av lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring;

SFS nr
1962:584
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1962-11-23
Författningen har upphävts genom
SFS1988:572
Upphävd
1988-07-01