Kungörelse (1962:591) om bevarande av deklarationer och andra till ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering avgivna uppgifter

SFS nr
1962:591
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1962-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1105
Upphävd
1993-11-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att vad i 63 §
taxeringskungörelsen den 27 juni 1957 (nr 513) finnes stadgat angående
förstörande av deklarationer och andra till ledning vid allmän
fastighetstaxering avgivna uppgifter icke skall äga tillämpning
beträffande deklarationer och andra uppgifter, som avgivits till
ledning vid 1952 års allmänna fastighetstaxering samt att dessa
handlingar skola bevaras för framtiden.