Kungl. Maj:ts kungörelse (1962:62) angående införsel av levande bin

SFS nr
1962:62
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1962-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:56
Upphävd
1992-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1357

1 § Bestämmelserna i denna kungörelse ha till syfte att förebygga att
genom införsel av levande bin smittsamma bisjukdomar inkomma i riket
eller här vinna ytterligare spridning.

2 § I den mån lantbruksstyrelsen så prövar nödigt för tillgodoseende av
det i 1 § angivna syftet äger styrelsen förordna att levande bin icke må
införas till riket utan styrelsens tillstånd.

Lantbruksstyrelsen äger föreskriva sådana allmänna villkor för
tillgodonjutande av införseltillstånd, som prövas vara erforderliga med
hänsyn till ovannämnda syfte.

3 § Införseltillstånd må vägras endast där så prövas nödigt för
tillgodoseende av det i 1 § angivna syftet. Vägras tillstånd, skola
skälen härför angivas i beslutet.

I tillståndsbeslut må, om det erfordras med hänsyn till ovannämnda
syfte, utsättas särskilda villkor för tillståndets åtnjutande.

4 § Lantbruksstyrelsens beslut skola, där ej annat förordnas, lända till
efterrättelse utan hinder av besvär.

5 § Angående påföljd för olovlig införsel och för försök därtill stadgas
i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

Den som bryter mot bestämmelse, som meddelats med stöd av denna
kungörelse, döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff i
lagen om straff för varusmuggling. Förordning (1991:1357).

6 § Tullmyndighet och sådan myndighet, som enligt 75 § andra stycket
tullförordningen (1987:1114) utövar tullkontroll över gods, skall
övervaka att införsel inte sker i strid mot bestämmelser som meddelats
med stöd av denna kungörelse. Myndigheten skall också göra provtagningar
enligt anvisningar av lantbruksstyrelsen. Förordning (1987:1079).

7 § Levande bin får inte utan medgivande av lantbruksstyrelsen tas om
hand på sätt som avses i 8 § första stycket tullagen (1987:1065). I
övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av
införselreglerade varor, m. m. Förordning (1987:1079).

8 § Lantbruksstyrelsens beslut i ett särskilt fall enligt denna
kungörelse får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1990:843).

Övergångsbestämmelser

1990:843

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.

I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet
gäller äldre föreskrifter.