Lag (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.

SFS nr
1962:627
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1962-12-14
Ändring införd
t.o.m SFS 2010:925

1 § Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i denna lag om
meddelande av tillstånd till viss vattenverksamhet tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför
Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i denna
lag om meddelande av tillstånd till viss vattenverksamhet skall
tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens
prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte
underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom
två månader från det underställningen skedde, upphör
föreskriften att gälla. Lag (1998:864).

2 § För bättre utnyttjande av vattenkraft får, efter ansökan
hos mark- och miljödomstolen enligt miljöbalken, tillstånd
enligt denna lag lämnas till tillfällig vattenreglering eller
annan vattenverksamhet, som avses i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,
eller också ändrade bestämmelser meddelas om innehållande
eller tappning av vatten, om åtgärden prövas ur allmän
synpunkt medföra fördelar, som överväger kostnaderna samt
skadorna och olägenheterna av den. Lag (2010:925).

3 § Bestämmelserna i miljöbalken och lagen (1998:812) med
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skall tillämpas på
vattenverksamhet enligt denna lag, om inte annat föranleds av
bestämmelserna i det följande. Lag (1998:864).

4 § Tillstånd till vattenverksamhet enligt denna lag skall
meddelas för viss tid, högst tre år.

Sedan tiden för tillståndet eller, om nytt tillstånd meddelats,
tiden därför gått till ända, skall sökanden vidtaga de
åtgärder, som erfordras för att återställa förhållandena i
lämpligt skick. Mark- och miljödomstolen har att i samband med
tillståndet meddela erforderliga bestämmelser härom.
Lag (2010:925).

5 § Bestämmelsen i 11 kap. 6 § första stycket miljöbalken
skall inte äga tillämpning i fråga om vattenverksamhet enligt
denna lag. Lag (1998:864).

6 § Bestämmelserna i 5 kap. lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet angående vattenreglering med
tvångsdelaktighet gäller inte regleringar, som avses i denna
lag. Är det uppenbart, att en reglering är till nytta för annan
som tillgodogör vattenkraft, är denne dock skyldig att i den
mån så kan anses skäligt bidra till kostnaden för regleringen.
I fråga om talan om sådant bidrag tillämpas bestämmelserna om
stämningsmål i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.

I fråga om förvaltningen av en vattenreglering med flera
deltagare gäller vad som i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter är stadgat om samfälligheter enligt lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.
Lag (1998:864).

7 § Bestämmelserna i 6 kap. 4-5 §§ och 17 kap. 4 a §
miljöbalken skall inte gälla i fråga om vattenverksamhet enligt
denna lag. Lag (2005:573).

8 § För vattenkraft, som går förlorad för strömfallsägare till följd
av sådan enligt denna lag medgiven åtgärd, med vilken ej åsyftas att
tillgodogöra samma vattenkraft, skall ersättning utgå allenast såvitt
fråga är om tillgodogjord vattenkraft eller om vattenkraft, som
uppenbarligen är avsedd att tillgodogöras under den tid tillståndet
skall gälla. Lag (1983:653).

9 § Vid meddelande av tillstånd till vattenverksamhet enligt
denna lag får mark- och miljödomstolen, om det behövs för att
undvika dröjsmål med verksamheten, skjuta upp frågan om de
föreskrifter, som erfordras angående ersättning, avgifter eller
annat. Därvid tillämpas 22 kap. 27 § andra – femte stycket
miljöbalken. Lag (2010:925).

10 § Ersättning, som bestämmes i penningar, må fastställas att
utgå för år eller del av år, så länge verksamheten pågår. Har
tillstånd till verksamheten tagits i anspråk, skall sådan
ersättning utgå för hela den tid därefter, för vilken
tillståndet meddelats, om ej mark- och miljödomstolen
förordnar annorlunda.

När skäl äro därtill, må mark- och miljödomstolen höja eller
sänka ersättning, som fastställts att utgå för år eller del av
år, eller meddela nya eller ändrade bestämmelser om vidtagande
av åtgärder, som kunna erfordras för tillgodoseende av allmän
eller enskild rätt. Lag (2010:925).

11 § Mark- och miljödomstols beslut, varigenom meddelats
bestämmelser om skyldighet att förebygga eller avhjälpa skada
eller olägenhet till följd av vattenverksamhet enligt denna lag
eller att utgiva ersättning därför, skall, såframt tillståndet
till verksamheten tagits i anspråk, gå i verkställighet som om
det vunnit laga kraft, där ej annorlunda förordnas.

Belopp, som i enlighet med mark- och miljödomstolens beslut
nedsatts hos länsstyrelsen eller guldits i annan ordning, må ej
återkrävas. Lag (2010:925).

12 § Anspråk på ersättning för skada, förlust eller intrång
som inte förutsetts av mark- och miljödomstolen skall, för att
få tas upp till prövning, anmälas till mark- och miljödomstolen
inom fem år eller den längre tid, högst tolv år, som mark- och
miljödomstolen kan ha föreskrivit, räknat från det tiden för
tillståndet eller, om nytt tillstånd meddelats, tiden därför
gått till ända. Efterföljes vattenverksamhet enligt denna lag
av vattenverksamhet, vartill tillstånd meddelas enligt
miljöbalken, får anspråk med anledning av den förra
verksamheten framställas inom den tid, som gäller för den
senare verksamheten enligt 24 kap. 13 § tredje eller fjärde
stycket miljöbalken. Anmälan om ersättningsanspråk skall vara
skriftlig och den skall ges in till mark- och miljödomstolen i
två exemplar. Mark- coh miljödomstolen skall i domen erinra om
vad skadelidande har att iaktta. Lag (2010:925).

13 § Har upphävts genom lag (1974:275).

14 § Har upphävts genom lag (1983:653).

15 § Bestämmelserna i 17 § andra och tredje stycket lagen
(1998:811) om införande av miljöbalken hindrar inte att ansökan
om tillstånd till åtgärder enligt denna lag tas upp till
prövning. Lag (1998:864).

16 § I mål enligt denna lag skall ett exemplar av
ansökningshandlingarna jämte kungörelsen av mark- och
miljödomstolen tillställas länsstyrelsen i det län, inom
vilket vattenverksamheten huvudsakligen skall utövas.

Vid tillämpning i mål, varom nu är fråga, av bestämmelsen i 22
kap. 17 § miljöbalken får i brådskande fall den i detta lagrum
angivna fristen begränsas. Parterna skall dock beredas skäligt
rådrum. Lag (2010:925).

17 § I mål enligt denna lag får på begäran av sökanden
mark- och miljödomstolen utan huvudförhandling i brådskande
fall medge att åtgärder för vattenverksamheten vidtas, innan
frågan om sådana åtgärder slutligen avgörs. Är fråga om åtgärd,
som omfattar vidlyftigare arbete, eller är avsevärt intrång på
allmän eller enskild rätt att befara därav, får förordnande
meddelas endast om riket är i krig.

När synnerliga skäl föreligger, får mark- och miljödomstolen i
mål enligt denna lag medge sökanden att utan hinder av
bestämmelsen i 11 kap. 10 § miljöbalken påbörja arbete, som där
avses.

Mark- och miljödomstolens beslut enligt denna paragraf gäller
omedelbart, men det kan ändras när förhållandena föranleder
det. Lag (2010:925).

18 § Är riket i krig och är med hänsyn till
kraftförsörjningen oundgängligen erforderligt att åtgärd, som
avses i 2 §, vidtas utan dröjsmål, får regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer förordna att åtgärden får,
ändå att den är av beskaffenhet att mark- och miljödomstolens
medgivande därtill skall inhämtas, vidtas utan föregående
prövning av mark- och miljödomstolen. Vidtar någon åtgärd med
stöd av vad nu sagts, skall han ofördröjligen efter dess
verkställande göra ansökan hos mark- och miljödomstolen om
godkännande av åtgärden.

I fråga om ansökan, som i första stycket sägs, och påföljd för
underlåtenhet att göra sådan ansökan gäller vad i miljöbalken
stadgas för fall som avses i 11 kap. 16 § samma lag.
Lag (2010:925).

19 § Säkerhet, som avses i 22 kap. 27 och 28 §§ miljöbalken,
skall i mål, varom är fråga i denna lag, gälla all ersättning,
som icke skall erläggas innan meddelat tillstånd tages i
anspråk, ävensom kostnader för åtgärd, som mark- och
miljödomstolen kan ha föreskrivit med stöd av 4 § andra
stycket. Lag (2010:925).

20 § Har upphävts genom lag (1983:653).

Övergångsbestämmelser

1962:627

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1963, då lagen den 20 oktober
1939 (nr 732) med särskilda bestämmelser angående tillfällig
vattenreglering upphör att gälla. Har dessförinnan meddelats beslut,
som innefattar tillstånd till tillfällig vattenreglering enligt lagen
den 20 oktober 1939, skola dock sistnämnda lags bestämmelser alltjämt
äga tillämpning å sådan reglering.