Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond

SFS nr
1962:652
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1962-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:393

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig
biblioteksersättning för litterära verk och om styrelsen för
Sveriges författarfond. Förordning (2014:1522).

1 a § Ändamålet med biblioteksersättningen är att främja
litteraturens utveckling och bidra till att förbättra de
litterära upphovsmännens ekonomiska villkor genom att ersätta
dem för tillgången till och användningen av deras verk på
bibliotek. Förordning (2014:1522).

2 § Verksamheten vid Sveriges författarfond leds av
styrelsen. Förordning (2014:1522).

3 § I denna förordning avses med

bibliotek: folkbibliotek och skolbibliotek,

referensexemplar: volym av ett litterärt verk som vid en viss
tidpunkt under kalenderåret funnits tillgänglig på bibliotek
för läsning men inte för hemlån.

Det som sägs om upphovsmän till litterära verk ska tillämpas
även beträffande illustratörer, bildkonstnärer och fotografer
när det gäller sådana litterära verk som till väsentlig del
består av illustrationer, bildkonst eller fotografier, om
inte annat anges. Förordning (2014:1522).

4 § Till fonden överförs det varje år av statsmedel en
biblioteksersättning med

– ett grundbelopp för varje hemlån från bibliotek av ett
fysiskt exemplar av ett litterärt verk i original,

– fyra gånger grundbeloppet för varje referensexemplar av ett
sådant verk,

– hälften av grundbeloppet för varje hemlån av ett fysiskt
exemplar av ett litterärt verk i översättning till eller från
svenska språket, och

– två gånger grundbeloppet för varje referensexemplar av en
sådan översättning.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses
verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av
en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om
upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket gäller i fråga om översättning till eller från
svenska språket om upphovsrätt till översättningen enligt
lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare
gäller andra och tredje styckena om en av dem uppfyller
kraven. Förordning (2014:1522).

4 a § Storleken på grundbeloppet i 4 § bestäms genom
överenskommelse mellan regeringen, Sveriges Författarförbund,
Föreningen Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund.

Biblioteksersättningen beräknas med utgångspunkt från
medelvärdet av antalet hemlån och referensexemplar under två
kalenderår i följd (beräkningsperiod).

Medelvärdet under en beräkningsperiod ska utgöra grunden för
den biblioteksersättning som överförs under två år i följd,
med början tre år efter det sista kalenderåret i
beräkningsperioden. Förordning (2014:1522).

5 § Från fonden ska ersättning lämnas till enskilda
upphovsmän till litterära verk i original för antalet hemlån
av fysiska exemplar från bibliotek och för antalet fysiska
referensexemplar av verket (individuell ersättning till
författare).

Från fonden ska ersättning lämnas till enskilda översättare
av litterära verk till eller från svenska språket för antalet
hemlån av fysiska exemplar från bibliotek och för antalet
referensexemplar av verket (individuell ersättning till
översättare).

Första stycket gäller endast om antalet upphovsmän till ett
verk är högst tre och upphovsmannen har skrivit på svenska
eller har sin vanliga vistelseort i Sverige och upphovsrätt
till verket enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Andra stycket gäller om antalet översättare till verket är
högst tre och upphovsrätt till översättningen fortfarande
gäller. Förordning (2014:1522).

6 § Individuell ersättning till författare lämnas med 60
procent av grundbeloppet enligt 4 a § för varje hemlån och
fyra gånger detta belopp för varje referensexemplar. Finns
det två eller tre ersättningsberättigade upphovsmän, ska
ersättningen delas lika mellan dem.

När det gäller litterära verk som till en väsentlig del
består av illustrationer, bildkonst eller fotografier får
dock styrelsen bestämma en annan fördelning av ersättningen
mellan å ena sidan författare och å andra sidan illustratör,
bildkonstnär eller fotograf.

Individuell ersättning till översättare lämnas med 30 procent
av grundbeloppet för varje hemlån av litterärt verk i
översättning och fyra gånger detta belopp för varje
referensexemplar av sådan översättning.

Finns det två eller tre ersättningsberättigade översättare
till ett litterärt verk, ska ersättningen delas lika mellan
dem. Förordning (2014:1522).

6 a § Ersättning enligt 6 § lämnas för varje kalenderår och
beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för
kalenderåret före det år ersättningen avser. Beräkningen av
ersättningen till en upphovsman ska samordnas i fråga om
hemlån och referensexemplar i original och översättningar.

En upphovsman är inte berättigad till ersättning om den
sammanlagda ersättningen understiger ett belopp som motsvarar
ersättning för 2 000 lån av verk i original. Överstiger
ersättningen ett belopp som motsvarar ersättning för 200 000
lån av verk i original, ska ersättningen minskas med 80
procent av den överstigande delen. Överstiger ersättningen
ett belopp som motsvarar ersättning för 400 000 lån av verk i
original, ska ersättningen minskas med 90 procent till den
del den överstiger denna nivå.

Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss
upphovsman ska lämnas med högre belopp än vad som följer av
6 § samt av första och andra styckena i denna bestämmelse.
Förordning (2014:1522).

7 § /Upphör att gälla U:2015-08-01/
Utöver individuella ersättningar till författare och
översättare får biblioteksersättningen användas till

1. verksamheten vid Sveriges författarfond,

2. stipendier och bidrag till enskilda upphovsmän till
litterära verk och bidrag till deras efterlevande, och

3. bidrag till särskilda ändamål som avser litterär
verksamhet. Förordning (2014:1522).

7 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
Utöver individuella ersättningar till författare och
översättare får biblioteksersättningen användas till

1. verksamheten vid Sveriges författarfond,

2. stipendier och bidrag till enskilda upphovsmän till
litterära verk och bidrag till deras efterlevande,

3. bidrag till upphovsmännens organisationer för insatser som
syftar till att stärka de litterära upphovsmännens ställning,
och

4. bidrag till särskilda ändamål som avser litterär
verksamhet. Förordning (2015:393).

8 § Antalet hemlån och referensexemplar av litterära verk som
avses i 4 och 5 §§ ska bestämmas genom årliga undersökningar
som genomförs av Sveriges författarfond.
Förordning (2014:1522).

9 § Efter upphovsmannens död övergår rätten till individuell
ersättning till författare och översättare till efterlevande
make och bröstarvingar enligt lagstiftningen om bodelning,
arv och testamente.

Rätten till individuell ersättning som inte är tillgänglig
för lyftning kan inte överlåtas och får därför inte
utmätas. Förordning (2014:1522).

10 § Individuell ersättning tillfaller fonden, om den fem år
efter utgången av det kalenderår som ersättningen gäller
fortfarande inte har kunnat betalas ut till rätt mottagare på
grund av att mottagarens adress är okänd eller det inte
kunnat styrkas till vem en upphovsmans rätt har övergått.
Förordning (2014:1522).

11 § /Upphör att gälla U:2015-08-01/
Styrelsen för författarfonden ska bestå av en ordförande
och tretton andra ledamöter.

Ordföranden och tre andra ledamöter och suppleanter för dem
förordnas av regeringen. Av övriga ledamöter utses åtta av
Sveriges Författarförbund, en av Föreningen Svenska Tecknare
och en av Svenska Fotografers Förbund. För varje ledamot som
utses av annan än regeringen utses en suppleant i samma
ordning som ledamoten.

Ordförande, övriga ledamöter och suppleanter utses för högst
tre år i sänder.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Regeringen bestämmer ersättningen till ordförande och
ledamöter. Förordning (2014:1522).

11 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
Styrelsen för författarfonden ska bestå av en ordförande
och tio andra ledamöter.

Ordföranden och två andra ledamöter förordnas av regeringen.
Av övriga ledamöter utses sex av Sveriges Författarförbund,
en av Föreningen Svenska Tecknare och en av Svenska
Fotografers Förbund.

Ordförande och övriga ledamöter utses för högst tre år i
sänder.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

Regeringen bestämmer ersättningen till ordförande och
ledamöter. Förordning (2015:393).

12 § /Upphör att gälla U:2015-08-01/
Styrelsen ska utse ett särskilt organ som på
styrelsens vägnar fattar beslut i frågor om bidrag till
dramatiker enligt förordningen (1976:528) om bidrag till
konstnärer och om bidrag enligt förordningen (1998:1369) om
statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik.
Detta särskilda organ ska bestå av en ordförande som
styrelsen väljer inom sig och två andra ledamöter som utses
efter förslag av Sveriges Dramatikerförbund. För ledamötena
får det utses suppleanter.

Styrelsen får också utse andra särskilda organ och delegera
rätten att fatta beslut till dessa. Förordning (2014:1522).

12 § /Träder i kraft I:2015-08-01/
Styrelsen ska utse ett särskilt organ med ledamöter som
på styrelsens vägnar fattar beslut i frågor om bidrag till
dramatiker enligt förordningen (1976:528) om bidrag till
konstnärer och om bidrag enligt förordningen (1998:1369) om
statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Det
särskilda organet ska bestå av en ordförande och fem andra
ledamöter. Fyra av ledamöterna ska utses efter förslag av
Sveriges Dramatikerförbund.

Styrelsen får också utse andra särskilda organ och delegera
rätten att fatta beslut till dessa. Förordning (2015:393).

13 § Styrelsen anställer den personal som behövs för
verksamheten.

Styrelsen får anlita sakkunniga och experter för särskilda
uppdrag. Förordning (2014:1522).

14 § Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna
är närvarande utöver ordföranden. Förordning (2014:1522).

15 § Har upphävts genom förordning (2014:1522).

16 § Styrelsen ska fatta de beslut som behövs om arbetet inom
styrelsen, särskilda organ, personalfrågor och formen i
övrigt för verksamheten. Förordning (2014:1522).

17 § Styrelsen får av myndigheter begära de upplysningar och
det bistånd som krävs för styrelsens verksamhet och som kan
lämnas av myndigheterna. Förordning (2014:1522).

18 § Styrelsen ska årligen till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) lämna en verksamhetsberättelse med en
ekonomisk redovisning och en rapport av en auktoriserad
revisor över granskningen av räkenskaperna och den ekonomiska
redovisningen.

Om rapporten innehåller någon invändning, ska styrelsen
redovisa för regeringen vilka åtgärder man har vidtagit eller
avser att vidta med anledningen av invändningen.

Styrelsen ska också lämna in budgetunderlag med förslag till
finansiering av verksamheten för de tre nästkommande
budgetåren.

Styrelsen ansvarar för att utse en auktoriserad revisor.
Förordning (2014:1522).

19 § Styrelsens beslut i anställningsärenden får överklagas
hos Statens överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte
överklagas.

Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2014:1522).

Övergångsbestämmelser

1983:613

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983. Den skall tillämpas
första gången i fråga om hemlån som har skett efter utgången av år
1982 och på referensexemplar som har funnits tillgängligt efter
samma tidpunkt.

1984:584

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Den skall i fråga om
4 och 6 §§ tillämpas första gången i fråga om hemlån som har skett efter
utgången av år 1983 och på referensexemplar som har funnits tillgängligt
efter samma tidpunkt.

1985:546

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. Den skall tillämpas
första gången i fråga om hemlån som har skett efter utgången av år
1984 och på referensexemplar som har funnits tillgängligt efter samma
tidpunkt.

1986:1257

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. Den skall i fråga om
4 och 6 §§ tillämpas första gången i fråga om hemlån som har skett efter
utgången av år 1985 och på referensexemplar som har funnits tillgängligt
efter samma tidpunkt.

1987:506

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Den skall i fråga om
4 och 6 §§ tillämpas första gången på hemlån som har skett efter
utgången av år 1986 och på referensexemplar som har funnits tillgängligt
efter samma tidpunkt.

1988:1548

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Den skall i fråga om
4 och 6 §§ tillämpas första gången i fråga om hemlån som har skett efter
utgången av år 1987 och på referensexemplar som har funnits tillgängligt
efter samma tidpunkt.

1989:415

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Den skall tillämpas
första gången på hemlån som har skett efter utgången av år 1988 och på
referensexemplar som har funnits tillgängligt efter samma tidpunkt.

1990:1481

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Den skall tillämpas
första gången på hemlån som har skett efter utgången av år 1989 och på
referensexemplar som har funnits tillgängligt efter samma tidpunkt.

1991:551

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Den skall tillämpas
första gången på hemlån som har skett efter utgången av år 1990 och
på referensexemplar som har funnits tillgängligt efter samma tidpunkt.

1993:240

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993. Den skall i fråga
om 6 § tillämpas på ersättning avseende kalenderåret 1993.

1993:1366

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Den skall i fråga
om 6 § tillämpas på ersättning avseende kalenderåret 1994.

1993:1451

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången för budgetåret 1995/96.

1995:321

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1995. Den skall i fråga om
6 § tillämpas på ersättning avseende kalenderåret 1995.

1995:634

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Den skall i fråga
om 6 § första gången tillämpas på ersättning avseende kalenderåret
1996.

2002:1151

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003. Den skall
dock tilllämpas för tid från och med den 1 januari 2003.

2007:1437

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2008.

2014:1522

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. För individuell ersättning som har övergått genom
bodelning, arv och testamente före ikraftträdandet gäller 9 §
i den äldre lydelsen.