Kungörelse (1962:660) med föreskrifter rörande förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning av yrkes skada m.m.

SFS nr
1962:660
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna att, i fall då 3 § kungörelsen
den 9 december 1955 (nr 698) angående omreglering av vissa
ersättningar av statsmedel i anledning av olycksfall i arbete m.m. är
tillämplig, förhöjning av livränta enligt förordningen den 6 juni 1962
(nr 304) om förhöjning av vissa ersättningar av statsmedel i anledning
av yrkesskada m.m. skall, i den mån gynnsammare resultat för
livräntetagaren därigenom uppkommer, beräknas å livräntans kvarstående
belopp och utgivas utan avdrag för pensionsförmån.