Förordning (1962:661) om samordning av reservpension med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken

SFS nr
1962:661
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1962-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:868

1 § Pension på grund av anställning i krigsmaktens reserver
eller i väg- och vattenbyggnadskåren eller i civilförsvaret för
tjänstgöring i befälsbefattning inom det allmänna
civilförsvarets krigsorganisation (reservpension) ska samordnas
med tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken enligt denna
förordning.

Vid tillämpningen av 2–4 §§ ska tilläggspensionen beräknas
enligt 63 kap. 6 § första stycket 1 och andra stycket samt 11,
17, 24 och 25 §§ socialförsäkringsbalken.
Förordning (2010:1651).

2 § Reservpensionen skall minskas om den tillsammans med
tilläggspensionen skulle överstiga en enligt 3 § bestämd
riktnivå. Minskningen får endast omfatta tilläggsförmåner till
reservpensionens grundbelopp eller motsvarande belopp.

Samordning skall ske från och med den månad då 65 års ålder
uppnås.

I fråga om samordning i fall, då

1. utländsk förmån med väsentligen samma syfte som
tilläggspension åtnjutes, eller

2. tilläggspension eller därmed jämställd förmån bytts ut mot
eller endast kunnat betalas ut i form av engångsbelopp,

skall bestämmelserna i 4 § 1 mom. förordningen (1959:420) med
tilläggsbestämmelser till statens allmänna
tjänstepensionsreglemente tillämpas på motsvarande sätt.
Förordning (2002:868).

3 § Riktnivån skall motsvara summan av reservpensionen och en med
poängårsfaktorn 0,90 beräknad tilläggspension.

Härvid skall vad i 4 § 4 mom. kungörelsen (1959:420) med
tilläggsbestämmelser till statens allmänna tjänstepensionsreglemente
m.m. sägs om poängårsfaktor äga motsvarande tillämpning. Förordning
(1977:9).

4 § Om poängårsfaktorn för den tilläggspension, som pensionären
åtnjuter, överstiger 0,90, skall reservpensionen minskas med så stor del
av tilläggspensionens belopp, som svarar mot förhållandet mellan å ena
sidan poängårsfaktorn minskad med talet 0,90 och å andra sidan
poängårsfaktorn. Förordning (1977:9).

5 § har upphävts genom förordning (1970:509).

Övergångsbestämmelser

1977:9

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling. Förordningen tillämpas dock för tid från och med
den 1 juli 1976.