Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:676) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för viss städningspersonal

SFS nr
1962:676
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

För städningspersonal, anställd enligt kollektivavtal, som upprättats
i enlighet med mellan Statens avtalsnämnd och Statstjänarkartellen
gällande s.k. ramavtal till kollektivavtal för städningspersonal
(tidavtalet resp. prisavtalet), skall från och med den 1 januari 1963
i fråga om grupplivförsäkring gälla nedanstående överenskommelse
mellan avtalsnämnden och kartellen.

Överenskommelse

mellan Statens avtalsnämnd och Statstjänarkartellen om
grupplivförsäkring för städningspersonal anställd enligt
kollektivavtal upprättat i enlighet med mellan parterna gällande s.k.
ramavtal till kollektivavtal för städningspersonal (tidavtalet eller
prisavtalet).

Parterna äro ense om att från och med den 1 januari 1963
grupplivförsäkring skall gälla inom ovan angivna avtalsområden. För
grupplivförsäkringen skall i tillämpliga delar gälla det statens
grupplivreglemente, som Kungl. Maj:t fastställt den 14 december 1962.

Vid beräkning av /k/ veckoarbetstid /-k/ i förekommande fall enligt
grupplivreglementet skola motsvarande beräkningsregler tillämpas, som
finnas angivna uti Statens avtalsnämnds cirkulär den 3 juni 1960 (SFS
nr 404/1960) angående grunder för beräkning av sysselsättningsgrad för
viss städningspersonal vid tillämpningen av statens allmänna
tjänstepensionsreglemente m.m.

Anteckning:

Parterna äro ense om att frågor rörande tolkningen och tillämpningen
av reglementet icke skola handläggas enligt avtalens
förhandlingsordning utan skola avgöras i den ordning reglementet
föreskriver.