Statens avtalsnämnds cirkulär (1962:677) till statliga myndigheter och institutioner angående grupplivförsäkring för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare

SFS nr
1962:677
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1962-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1159
Upphävd
1989-01-01

För deltidsanställda fastighetsarbetare, anställda enligt
kollektivavtal, som upprättats i enlighet med mellan Statens
avtalsnämnd och Statstjänarkartellen gällande s.k. ramavtal till
kollektivavtal för deltidsanställda fastighetsarbetare, skall från och
med den 1 januari 1963 i fråga om grupplivförsäkring gälla
nedanstående överenskommelse mellan avtalsnämnden och kartellen.

Överenskommelse

mellan Statens avtalsnämnd och Statstjänarkartellen om
grupplivförsäkring för deltidsanställda fastighetsarbetare, anställda
enligt kollektivavtal upprättat i enlighet med mellan parterna
gällande s.k. ramavtal till kollektivavtal för deltidsanställda
fastighetsarbetare.

Parterna äro ense om att från och med den 1 januari 1963
grupplivförsäkring skall gälla inom ovan angivet
kollektivavtalsområde. För grupplivförsäkringen skall i tillämpliga
delar gälla det statens grupplivreglemente, som Kungl. Maj:t
fastställt den 14 december 1962.

Vid beräkning av veckoarbetstid i förekommande fall enligt
grupplivreglementet skola motsvarande beräkningsregler tillämpas, som
finnas angivna i Statens avtalsnämnds cirkulär den 21 december 1961
(SFS nr 675/1961) angående grunder för beräkning av
sysselsättningsgrad för vissa deltidsanställda fastighetsarbetare vid
tillämpningen av statens allmänna tjänstepensionsreglemente.

Anteckning:

Parterna äro ense om att frågor rörande tolkningen och tillämpningen
av reglementet icke skola handläggas enligt avtalens
förhandlingsordning utan skola avgöras i den ordning reglementet
föreskriver.